Liabø sykehjem tilbyr kort- og langtidsopphold til menneske som trenger heldøgns pleie og oppfølging i forbindelse med aldring, trening etter sykdom / operasjoner eller lindrende behandling ved alvorlig sykdom og død. Avlasting for menneske med særlig tyngende omsorgsoppgaver blir og gitt som korttidsplass ved Halsa sykehjem

Liabø sykehjem ligger på Liabø og er bygd sammen med Liatun omsorgsboliger. 

Sykehjemmet har 26 døgnplasser hvorav 6 av plassene er tilrettelagt for personer med demens.