Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Varsel om oppstart planarbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for Haugøyan

Publisert
På bildet: kartutsnitt over området

På bildet: kartutsnitt over området

On arkitekter og ingeniører AS skal på vegne av Søa Eiendom AS, utarbeide forslag til reguleringsplan for Haugøyan gnr. 102, bnr. 99 m.fl. Området ligger i Heim kommune.  

Hensikten med planarbeidene er å legge til rette for forretning og kontor, eller næring. Fosseveien skal legges om langs forretningsområdet. Lukking av eksisterende kryss mellom Fosseveien og fv. 680 inngår i planarbeidet. Krysset ved brua over Haugaelva må planlegges på nytt, i henhold til vegnormalene, med sikte på en oversiktlig og trafikksikker løsning for alle trafikanter. Dette inkluderer kryss mellom fv. 680, fv. 6430 og Haugabakken. Det må også inkludere sporinger på fylkesveg. Planomrisset i oppstartsvarselet (Figur 1) blir satt til å inkludere noe mer areal og eiendommer for å kunne avklare arealbehov for plassering av vann og avløp, kjøre- og gangvegtrasé, vegkryss og midlertidige anleggsområder, uten at hele området nødvendigvis blir inkludert i det endelige planforslaget. Arealet som planlegges for ny bebyggelse framgår med lilla farge i figur 2. 

Arealet som ønskes regulert er på ca. 34,7 daa og forslag til planavgrensning er vist på vedlagte kartutsnitt. Vi gjør oppmerksom på at planavgrensningen kan bli noe justert under planprosessen. 

On arkitekter vil påpeke at dette er et lovpålagt varsel om at vi skal starte opp arbeidet med reguleringsplan og at det derfor ikke foreligger noen tegninger eller skisser enda. Når planforslaget er ferdig utarbeidet vil Heim kommune sende dette ut på ny høring. 

Det legges opp til å gjennomføre et åpent informasjonsmøte i løpet av planprosessen. Innkalling og annonsering av møte vil komme på et senere tidspunkt. 

Ber om at innspill sendes til On arkitekter og ingeniører innen 23.08.2023helst pr. epost til post@on-as.no.

Spørsmål om planarbeidet kan også sendes per e-post eller du kan ta kontakt per telefon: 72 48 40 20