Reguleringsplan for E39 Klettelva – Otneselva (157120140003) ble vedtatt 06.11.2014 (sak nr: 14/178). I denne planen skulle ny E39 kobles på eksisterende E39 med bru over Klettelva. I perioden 2014-2016 fulgte det en omfattende utredning og debatt rundt veivalg for videre trasé Betna-Liabø-Klettelva. I kommunstyresak 16/16 den 17.03.2016 falt trasévalget på en helt ny E39 videre fra Klettelva til Betna. Dette ble evedtatt i kommunedelplan for E39 Betna-Klettelva (157120110003). Som følge av dette vedtok Halsa kommunestyre den 15.12.2016 ny reguleringsplan for E39 Betna-Klettelva (157120160001).

Reguleringsplanen medførte endring av eksisterende reguleringsplan for E39 Klettelva – Otneselva, der disse møtes. Som en resultat av dette ble det stående igjen en bit av denne planen i området der nåværende rasteplass befinner seg. I ny reguleringsplan for E39 Betna-Klettelva ble det regulert inn et nytt kryss med påkobling til Glåmsmyrvegen (nåværende E39), sørvest for tidligere regulerte påkobling. Det pågår i dag et nytt reguleringsplanarbeid for området nord for dette krysset, der det skal reguleres for næring og kollektivknutepunkt («Klettelva næringsområde»).

I forbindelse med dette reguleringsarbeidet er det ønskelig å fjerne gjenværende bit av reguleringsplan for E39 Klettelva-Otneselva, slik at det ikke oppstår uklarheter om hva som er gjeldenende plan og framtidig formål i dette området. Inkluderende arealformål til vei vil bli tilbakeført til LNF. Eksisternede veitraseér til motorsportsenteret og skytebanen vil ikke bli berørt. Disse vil bli inlemmet i ny reguleringsplan for «Klettelva næringsområde» og beholdes slik de ligger i dag. Arealet av det området som oppheves/fjernes er på 80,5 dekar.

Jamfør plan og bygningslovens §12-14, kan kommunestyret delegere myndigheten til å treffe vedtak om å oppheve plan som i det vesentlige er i strid med overordnet plan. I dette tilfellet er den del som skal oppheves i strid med vedtatt kommunedelplan for E39 Betna-Klettelva. Det er også vurdert til at opphevingen og endringen liten grad vil påvirke gjennomføringen av resterende planer for ny E39 for øvrig, ikke går utover hovedrammene i disse planene, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.

Før det treffes slikt vedtak, skal eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, gis anledning til å uttale seg. Jf. for øvrig § 1-9. Så fremt det ikke kommer merknader av betydning eller oppstår noen form for interessekonflikter, vil det bli fattet et administrativt vedtak om oppheving jamfør beskrivelsen over. Vi ber om at merknader til denne varslingen sendes skriftlig til Heim kommune innen fredag 18. februar.