C: Eiendomsskattevedtak for skatteåret 2023

Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen hvorvidt og etter hvilke regler eiendomsskatt skal skrives ut i kommunen for det kommende skatteåret, jfr. Lov om eiendomsskatt til kommunene (eiendomsskatteloven) § 10.

 

 1. Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt:
 • I medhold av eiendomsskatteloven § 3, skrives det ut eiendomsskatt etter alternativ
 1. Faste eigedom i heile kommunen.
 • Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med fem syvendedeler i 2023 (overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4, første ledd første pkt.).
 1. Skattesatser:
 • For næringseiendommer og det særskilte skattegrunnlaget settes satsen til 7 promille.
 • For bolig og fritidseiendommer er satsene 2,50 promille
 1. Terminer for betaling av eiendomsskatt, jfr. Eiendomsskatteloven § 25:

Skatten betales i 6 terminer. Kommunedirektøren har fullmakt til å fastsette/endre termindatoer.

 1. Det legges fram oversikt over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt etter § 5 på utskrivingstidspunktet.
 1. Kategorier av eiendommer som nevnt i eiendomsskatteloven § 7 kan helt eller delvis fritas for eiendomsskatt, på generelt grunnlag og/eller etter søknad.
 • Kommunestyret fritar eiendommer eid av stiftinger eller institusjoner med formål som er til nytte for kommunen, fylket eller staten, jfr. Eiendomsskatteloven § 7a.
 • Fredede bygg fritas jfr. Eiendomsskatteloven § 7 b.
 • Nyoppførte boligeiendommer fritas i 3 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket, jfr. eiendomsskatteloven § 7c.

Oversikt over eiendommer som er gitt fritak etter § 7 legges fram på utskrivingstidspunktet. Formannskapet gis fullmakt til å vurdere fritak i enkeltsaker.