Handlingsplan for forebygging av omsorgssvikt og atferdsvansker (Vedtatt 28.09.23)

Bakgrunn for planen:
I 2022 trådte to nasjonale reformer i kraft som har betydning for hvordan kommunen jobber med barn, unge og deres familier. I juni 2021 opprettet toppledergruppen i kommunen en tverrfaglig prosessgruppe (OKS-gruppen) for innføring av reformene: oppvekstreformen og kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. I Heim kommune ble det bestemt at vi skal se disse to reformene i sammenheng. Dette fordi de har flere felles målsettinger, som økt fokus på forebygging, tilgjengelige tjenester og tjenester som i større grad er tilpasset barnets behov. Felles for både oppvekstreformen og kompetanseløftet er en styrkning av “laget rundt barnet” som gir bedre tverrfaglig samhandling. Som et ledd i prosessen kjørt OKS-gruppen en informasjonskampanje og det ble produsert en video som forklarer kommunens arbeid. Ikke sett videoen? Se den her: 
 

OKS-gruppen fikk også ansvar for å utarbeide handlingsplanen for forebygging av omsorgssvikt og atferdsvansker som er lovpålagt under Barnevernslovens §15-1). 

Denne handlingsplanen beskriver kommunens arbeid og tiltak for å forebygge omsorgssvikt og atferdsvansker. Planen gjør også rede for hvordan arbeidet skal organiseres og fordeles mellom tjenestene i kommunen, og hvordan tjenestene skal samarbeide. 

Som et ledd i arbeidet med handlingsplanen fulgte OKS-gruppen Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid. Trøndelagsmodellen er en metode for å drive systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid i kommunene. OKS-gruppen gjennomførte en kartlegging av status i enhetene og har innhentet innspill i flere medvirkningsprosesser, som ble brukt til blant annet utforming av tiltak i planen. 

Veien videre:
OKS-gruppen begynner med formidling av planens innhold til enhetsledere og setter i gang med realisering av nye tiltak. Alle enheter i kommunen er mer eller mindre berørt av denne handlingsplanen og alle har et fellesansvar for å påse at tiltakene i planen følges opp. 

 

Du kan lese handlingsplan her: Handlingsplan for forebygging av omsorgssvikt og atferdsvansker

OKS-gruppen består av:
- Rådgiver oppvekst
- Enhetsleder PPT
- Kommunepsykolog
- Enhetsleder helsestasjon
- Enhetsleder barneverntjenesten
- Enhetsleder Bakkelyenheten
- Folkehelsekoordinator 

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (Vedtatt 23.08.23)

Bakgrunn for planen:
Vold i nære relasjoner beskrives som et omfattende samfunns- og folkehelseproblem og en av de største barrierene for nå målet om likestilling (Justis- og beredskapsdepartement, 2021, s.4).

I 2020 oppfordret regjerningen kommunene til å utarbeide handlingsplaner mot vold i nære relasjoner for å sikre at det kommunale hjelpeapparatet utveksler kunnskap og erfaringer, og at hjelpeapparatet utvikler en felles fenomensforståelse og en enighet om prioriterte innsatsområder. Oppfordringen bygger på kommunens plikt t til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep etter helse- og omsorgstjenesteloven §3-3a (Helse- og omsorgstjenesteloven, 2021). I tillegg forplikter krisesenterloven kommunene til å sørge for samordnet oppfølging av voldsutsatte (Krisesenterlova, 2009, § 4).

Denne handlingsplanen beskriver Heim kommunes rutiner for samhandling, tverrfaglig samarbeid og tiltak for å forebygge, avdekke og avverge vold i nære relasjoner.

Planen er utarbeidet av en tverrfaglig gruppe som består av:
- Kommuneoverlege
- Enhetsleder helsestasjon
- Folkehelsekoordinator
- Kommunepsykolog
- Rådgiver oppvekst
- Veileder NAV Heim
- Enhetsleder barneverntjenesten

I forbindelse med planarbeidet gjennomførte arbeidsgruppen en kartlegging med enhetene og innhentet innspill fra blant annet de 3 rådene: Heim eldreråd, Heim ungdomsråd, kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne. Arbeidsgruppen har også vært i dialog med politiet, krisesenteret og Regionalt ressurssenter for vold, traumatisk stress og voldsforebygging (RVTS). 

Fokus på forebygging, avdekking og avverging:
Folk i alle aldersgrupper kan bli utsatt for vold. Det er ulike former for vold og vold kan også inkludere undertrykkings- og kontrollmekanismer. 

Vold og overgrep kan få store konsekvenser for individet selv, men også for samfunnet. For den voldsutsatte kan det innebære helseutfordringer i et livsløpsperspektiv. Blant annet ses en hyppig forekomst av posttraumatisk stress, angst, depresjon, atferdsvansker, rusmisbruk og personlighetsforstyrrelser. Å være utsatt for vold i en nær relasjon kan også få negative konsekvenser for den enkeltes deltakelse i familie-, arbeidsliv, utdanning og fritid. Konsekvensene ses derfor også innenfor samfunnsøkonomien i form av kostnaden for helsetjenester og for den enkelte voldsutsatte.

Veien videre:
Arbeidsgruppen begynner med formidling av planens innhold til enhetsledere og setter i gang med realisering av nye tiltak med fokus på kompetanseheving på området.

Du kan lese handlingsplanen her: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
Vil du vite mer om ulike former for vold? Besøk: https://dinutvei.no/vold-i-naere-relasjoner/