Søke midler fra næringsfondet

Næringsfondet er en støtteordning som kan benyttes både til bedriftsrettede tiltak/aktiviteter og til generelle tilretteleggende tiltak i regi av kommunen eller andre typer organisasjoner med formål å styrke nyetablering, innovasjon og næringsutvikling i Heim kommune.

Det kan ikke gis støtte til ordinær drift (herunder lagerbeholdning) eller aksjekapital.

Vedtatte strategier i kommunal næringsplan og sentrale føringer, skal ligge til grunn for bruk av midlene.

Søknader kan fremmes gjennom hele året ved bruk av søkeportalen på regionalforvaltning.no.

Om tilskudd til nydyrking

Formål
Formålet med tilskuddet er å legge til rette for nydyrking i Heim kommune. Nydyrking av jordbruksjord er tidkrevende og kostbart. På bakgrunn av dette skal nydyrkingstilskuddet være med på å redusere kostnadene til nydyrking.

Søknader
Søknad skal omfatte konkrete planer for nydyrking. Det behøves ikke kostnadsoverslag, men det skal oppgis om nydyrkingen utføres av entreprenør eller av privatperson. I tillegg skal det oppgis antall dekar som skal oppdyrkes, samt om arealet er på myrjord eller ikke. Kommunale næringsfond kan bare tildeles på grunnlag av søknad. Kommunen skal motta og behandle alle søknader i søknadsportalen hos Regionalforvaltning.

Følg lenken til søknadsskjema på regionalforvaltning.no.

Last ned vedtekter for næringsfond - tilskudd til nydyrking i pdf format

Forutsetninger

Det kan bare gis tilskudd til nydyrking som er godkjent etter § 4 i forskrift om nydyrking. Kommunen må også sikre at tiltak som gis tilskudd til ikke er i strid med annet regelverk, herunder kulturminneloven eller naturmangfoldloven. 

For informasjon om nydyrking av areal til jordbruksformål følg lenken til vår infoside.