Om tilskuddsordningen:

Tilskuddsordningen skal støtte tiltak som fremmer deltakelse i nærmiljøet, trivsel og livskvalitet samt er med og utjevner sosiale ulikheter. Tilskuddsordningen skal bidra til å oppfylle målsettinger i Trøndelagsplanen og Balansekunst - Kulturstrategi for Trøndelag.

 

Du finner nevnte dokumenter her:
Trøndelagsplanen
Balansekunst - Kulturstrategi for Trøndelag

Søknadsfrist: 
1. desember 2023. 

 

Prosjekt og tiltak som kan bli støttet:

  • Prosjekt som fremmer psykisk og fysisk helse
  • Prosjekt som tar utgangspunkt i kunnskap om innbyggernes helse.
  • Prosjekt som bruker medvirkning og involvering av målgruppen i arbeidet.
  • Prosjekt som utvikler, prøver ut nye tiltak eller formidler kunnskap og erfaringer i folkehelsearbeidet.
  • Prosjekt som styrker samarbeid mellom ulike aktører, for eksempel mellom kommune og frivillighet og/eller forskningsmiljøer.

Type kostnader som du kan søke tilskuddsmidler til:
Reisekostnader, møtekostnader, prosjektledelse, leie av lokaler, kostnader knyttet til kurs/opplæring, kjøp av tjenester (eksempelvis evaluering), innleie av instruktør(er) etc.

Det gis ikke støtte til: 

  • Ordinær drift, vedlikehold, anleggskostnader og større utstyrsanskaffelser.
  • Organisasjoner, stiftelser og bedrifter som driver kommersiell virksomhet.
  • Søker kan ikke få tilskudd til samme tiltak/prosjekt fra ulike fylkeskommunale tilskuddsordninger.

 

Mer informasjon:

Besøk trondelagfylke.no for mer informasjon om tilskuddsordningen samt søknadsskjema.