Noen grupper har rett til enten gratis behandling eller redusert egenandel. 

Voksne friske mennesker betaler full egenandel på tannbehandling. Tilbud gis både i Den offentlige tannhelsetjenesten etter gjeldende takster og i privat praksis etter den enkelte klinikks takster.

For informasjon om dine rettigheter kan du besøke trondelagfylke.no.

Offentlige og private tannklinikk

Offentlig tannklinikk

Liste over offentlige tannklinikker.

 


Heim Tannklinikk

Helsetunveien 15

7200 Kyrsæterøra

Telefon:  74 17 43 33 

E-post: Heim tannklinikk

 


Liabø Tannklinikk

Glåmsmyrvegen 23

6683 Vågland

Telefon:  74 17 43 34 

 


Privat tannklinikk

Tannlegene Øyasæter og Hageskal AS 

Skograndveien 34

7200 Kyrsæterøra

Telefon:  72 45 26 50 

Hvem har rett til gratis tannbehandling eller redusert egenandel?

Følgende grupper har rett på et oppsøkende tannhelsetilbud og behandling ved de offentlige tannklinikkene i fylket:

 • Barn fra 0-18 år - gratis tannhelsehjelp ut året du fyller 18 år. Individuell innkalling fra 3-års alder til lokal tannklinikk. Bostedsadresse avgjør hvilken tannklinikk du tilhører.
 • Psykisk utviklingshemmede – gratis tannhelsehjelp
 • Eldre/syke i sykehjem – gratis tannhelsehjelp etter 3 måneder i sykehjem.
 • Eldre/syke som mottar helsehjelp/psykisk helsehjelp i hjemmet – gratis tannhelsehjelp til brukere med kommunalt vedtak. Du må ha mottatt hjemmesykepleie en gang i uka i minst 3 måneder.
 • Ungdom 19-20 år – 75 % prisreduksjon på Helse- og omsorgsdepartementets takster ut det året du fyller 20.
 • Pasienter som på grunn av et rusmiddelproblem bor i helseinstitusjon eller mottar tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2 nr. 6 – gratis tannhelsehjelp.
 • Ungdom 21-22 år 50 % prisreduksjon etter fylkeskommunale takster ut det året du fyller 22 år.

Voksne pasienter med rettigheter etter Lov om tannhelsetjenesten må sende inn skjema "Tilbud om tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten" med underskrift av sin kontaktperson i helse- og sosialtjenesten i kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Andre grupper

21- og 22-åringer

Personer som fyller 21 eller 22 år inneværende år skal ikke betale mer enn 50 % av fylkeskommunalt takst for undersøkelse og nødvendig tannbehandling. Har du hatt undersøkelse eller fått tannbehandling i privat praksis før juni 2022, vil du få refundert utgifter ved å sende inn skjema for refusjonskrav som du finner nederst på denne siden.

Fra og med 1. juni skal all behandling for denne gruppen skje ved offentlige tannklinikker, med unntak for pasienter ved enkelte klinikker i Trondheim og pasienter i denne gruppen på Stjørdal.

I Trondheim vil pasienter i denne gruppen kunne motta tannbehandling ved sin offentlige tannklinikk, Oris Dental Trondheim Torg, eller ved Oris Dental Sanden, Oris Dental Sirkus, Bakke Tannlegekontor eller Heimdal Tannhelsesenter.
På Stjørdal kan pasienter i denne gruppen ta kontakt med Stjørdal Tannhelsesenter for behandling.

 

Personer med rusmiddelproblem

Personer som på grunn av rusmiddelproblem bor i helseinstitusjon eller mottar tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2 nr. 6 bokstav b eller §3-6 nr. 2 har rett til gratis tannhelsehjelp når opphold/vedtak har vart eller forventes å vare i 3 måneder eller mer.

 

 

Voksne

Voksne friske mennesker betaler full egenandel på tannbehandling. Tilbud gis både i Den offentlige tannhelsetjenesten etter gjeldende takster og i privat praksis etter den enkelte klinikks takster.

Voksne mennesker som mottar sosialhjelp fra kommunene kan søke NAV om støtte til tannbehandling. Søknad med tannlegens kostnadsoverslag sendes til NAV i kommunen.

Folketrygden gir refusjon ved følgende behandlinger/sykdom/tilstander etter nærmere bestemte regler:

 • Tannregulering - delvis refusjon fra folketrygden etter gjeldende takst opp til 18 år.

 • Ved tannkjøttsykdom og tanntap ved tannkjøttsykdom.

 • Ulykker, for eksempel ved yrkesskade

 • Tannslitasje

 • Munntørrhet

 • Allergiske reaksjoner på tannrestaureringsmaterialer

 • Kreft i hode-/hals regionen

 • Sjeldne medisinske tilstander

 • Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom

 • Kirurgisk fjerning av visdomstenner, svulster m.m.

 

Innsatte i fengsel

Fri behandling dersom oppholdet varer lenger enn 3 måneder. Ved kortere opphold dekkes akuttbehandling.

Flyktninger og asylsøkere

Voksne kan søke veiledning om økonomisk dekning til tannhelsehjelp gjennom sitt asylmottak. Fylkeskommunen gir behandling til barn og unge 0-20 år j.fr. Tannhelsetjenesteloven § 5 – 1.

Klage

Hvor skal klagen rettes?

En klage skal som hovedregel rettes til den tannklinikken hvor behandlingen er utført.
Klagen bør rettes til klinikksjefen eller overtannlege på klinikken.

 

Anke en avgjørelse i en klagesak

En avgjørelse i en klagesak kan ankes til neste overordnede nivå som er:
Trøndelag fylkeskommune
Fylkestannlegen
Postboks 2560
7735 Steinkjer 

 

Klage til Statsforvalteren

Dersom du ikke er fornøyd med behandlingen av klagen hos fylkestannlegen. Kan du klage til Statsforvalteren. Klagen skal være undertegnet av deg eller en som representerer deg. Klagen skal inneholde det forhold du klager på, og opplysninger du mener har betydning for behandling av klagen.

Veiledning

Faller du inn under en av de prioriterte gruppene, trenger du ikke søke om tjenesten. Fylkeskommunen skal være oppsøkende. Gi melding hvis du eller barna dine ikke blir fulgt opp.