Tildeling av løyver

Den geografiske fordelingen av ervervsløyver som legges til grunn for tildeling av løyver går fram av tabellen under:

Område

Antall tillatelser

Område

Antall tillatelser

Vågland/Liabøen

1

Oppsal/Grønset

1

Halsanaustan/Betna

1

Kårøyan

1

Enge/Hestnes

1

Rørovatnet/Vinjeøra/Snøfjellet

1

Valsøybotn

1

Moe/Bjørkan

2

Fjærlia

1

Kjørsemark/Hollamark/Sinnes/Stolsmo

4

Rodal/Engdal

1

Vessemarka, Rustlimarka, området Alstadvatnet / Økselvatnet

3

Staurset

1

Hele Heim

2

 

 

Løyveinnehaver skal ta på seg transportoppdrag for andre i helg og hverdag. Følgende oppdrag kan innehaver av ervervsløyve ta på seg:

•            Transport mellom bilveg og hytte.

•            Tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag

•            Transport for massemedia på reportasjeoppdrag

•            Transport av funksjonshemmede

•            Transport av ved

•            Transport etter dispensasjon i medhold av nasjonal forskrift § 6

 

Tillatelsene til leiekjøring med snøscooter / ervervsløyver tildeles etter en felles søknadsfrist. Frist for søknader om ervervsløyver settes til 20. desember 2021. Søknadskjema finner du ved å følge denne lenken

De som allerede har søkt om nytt ervervsløyve trenger ikke å sende inn søknaden på nytt.

Nye retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Heim kommune er vedtatt!

Siden kommunesammenslåingen har ikke Heim kommune hatt lik praksis for behandling av søknader om motorferdsel i utmark for Halsa, Ytre Snillfjord og Hemne. Kommunestyret i Heim kommune vedtok nye retningslinjerer for saksbehandling i møtet den 28. oktober 2021 etter høringsprosess og offentlig ettersyn.

De nye retningslinjene vil medføre en del endringer for søkere fra alle deler av den nye kommunen, blant annet:

  • Nye kjøretidsbestemmelser
  • Felles søknadsfrist for tildeling av tillatelser til leiekjøring / ervervsløyver
  • Ingen bestemmelser om minsteavstand til vei for transport til hytte
  • Krav om i størst mulig grad å følge faste traseer
  • Ikke krav om dokumentasjon på grunneiertillatelse for motorferdselen på vinterføre. Kun på barmark.
  • Maks antall turer/retur ved transport til hytte er satt til 20
  • Krav om frosset mark eller å følge traktorveg for transport med terrengkjøretøy
  • Tillatelsenes varighet gis vanligvis for inntil fire år (noen unntak)

De nye retningslinjene finner du ved å følge denne lenken.