Personlig assistanse er en tjeneste som ligger under hjemmebasert omsorg. Hjemmetjenesten er samlokalisert med sykehjem, legesenter og øvrige tjenester i Helse og mestring. Hjemmetjenesten er inndelt i tre geografiske soner. Det jobbes etter mestringsprinsippet med fokus på hverdagsmestring, hverdagsrehabilitering og helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH). Stillingene er for tiden å yte praktisk bistand for personer som bor i egen bolig, og som har langvarig og stort behov for personlig assistanse i forhold til alle dagliglivets aktiviteter. Hjelpen gis hovedsakelig i brukers hjem, men kan også utføres utenfor hjemmet. Arbeidssted vil i hovedsak være knyttet til én enkelt bruker, men i tett samarbeid med hjemmesykepleien.

Fullstendig utlysningstekst finnes her:
https://heim.easycruit.com/

Interessert i å se hva som skjer i Heim? Besøk iheim.no for flere nyheter og aktivitetskalender.