Veier

Heim kommune har ansvaret for sommer og vintervedlikeholdet av ca. 58km med veier. 27 km av veiene har fast dekke og 31 km er grusveier. Det er utarbeidet "Hovedplan veg" med innhold: tilstandsvurdering, inndeling i veityper, vurdering av bruksklasser og kostnadsoverslag. Driftsavdelinga eier ingen maskiner, men leier inn tjenester av private entreprenører og maskineiere.


Bruer og kaier

Heim kommune har drifts- og vedlikeholdsansvar for 11 bruer. Heim kommune har drifts- og vedlikeholdsansvar for 5 kaier. Kristiansund og Nordmøre havn IKS har overtatt driftsanvaret for Kyrksæterøra kai, men Heim kommune står fortsatt som eier. Havneavgifter o.l. blir innkrevd av Kristiansund og Nordmøre havn IKS. Det er utarbeidet en registrering og hovedinspeksjon av kommunens bruer og kaier.


Gatelys

Heim kommune har ansvaret for tilsammen 675 vei- og gatelys langs kommunale og fylkes- og riksveier i kommunen.


Trafikksikkerhet

Heim kommune har satt fokus på trafikksikkerhet og har utarbeidet "Handlingsplan for trafikksikkerhet". Trafikkavdelingens trafikksikkerhetsseksjon ved vegkontoret bistår kommunen med arbeidet.


Private veier

Heim kommune har 73 private veier. Av disse mottar ca 20 kommunalt tilskudd til sommer- og vedlikehold. Rammene for tilskudd til private veier fastsettes av kommunestyret hvert år.

Det er utarbeidet egne regler for tilskudd til vedlikehold av private veier.