Planstrekninga etter dagens E39 utgjør ca. 7800 m. Hensikten med planarbeidet er å avklare linjevalget mellom Stormyra–Barhals og å skaffe et formelt plangrunnlag for å bygge ny E39 med tilhørende kryssløsninger og kollektivknutepunkt. Statens vegvesen vil som tiltakshaver utføre det praktiske planarbeidet. Kommunen er planmyndighet og godkjenner planen.

Som forarbeid til planarbeidet er det utarbeidet et planprogram som nå  blir sendt på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om planoppstart. (Planprogrammet og kartskisser til nedlasting i høyre marg)

I neste omgang skal forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning, planbeskrivelse, kart og bestemmelser legges ut til offentlig høring, slik at berørte parter og interesserte kan komme med innspill og merknader. Planen blir også sendt til statlige og fylkeskommunale instanser for uttale.

Ønsket er å se det eksisterende alternativet gjennom Vinjeøra opp mot det nye alternativet sør for Vinjeøra. Da kan man vurdere den nye linja opp mot den gamle, for så å velge den som totalt sett kommer best ut, både med tanke på kostnader og virkninger for samfunnet.

Berørte grunneiere og relevante offentlige forvaltningsorgan blir tilskrevet direkte om planene.

Forslaget til planprogram er lagt ut til offentlig ettersyn fra 4. mai til 21. juni.

Merknadsfrist er 21. juni.

PLANPROGRAM.

ANNONSE

PROSJEKTSIDE STATENS VEGVESEN.

Skriftlige merknader til planarbeidet sender du til:

Statens vegvesen, Utbygging

Postboks 1010

Nordre Ål

2605 Lillehammer

eller til:

firmapost@vegvesen.no innen 21. juni 2021.

Flere opplysninger får du ved å kontakte:

Ivar Ole Mittet

prosjekteringsleder i Statens vegvesen

tlf: 414 79 996

epost: ivar-ole.mittet@vegvesen.no

eller

Daniel Lossius

Arealplanlegger i Heim kommune

tlf. 934 04 776

epost: daniel.lossius@heim.kommune.no