- Reformene handler i stor grad om tidlig innsats og det å forebygge fremfor å drive brannslukking. Det er viktig å presisere at forebyggingstiltak ikke gir synlige effekter umiddelbart. Effektene vil vi se over tid, og jeg har tro på at effektene av tiltakene i forbindelse med denne reformen vil være samfunnsøkonomiske på sikt, forteller Svein Johny Forren, kommunalsjef oppvekst.

 

Trykk på koblingene for å lese mer om Oppvekstreformen og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk.

Om prosjektgruppen

Prosjektgruppen er tverrfaglig sammensatt med følgende deltakere; enhetsleder barnevern (Mona Forren), enhetsleder helsestasjon (Vigdis Bjerkli), rektor Sodin (Siv Sødal), enhetsleder/rådgiver PPT (Marit Sæther/Kathrine Ytreland), rådgiver barnehage (Ingvild Haugen) og kommunepsykolog (Ane Aarvaag).

Tidlig på høsten 2021 møttes gruppen for første gang for å diskutere hvordan vi best mulig kan arbeide med og innføre disse reformene i Heim kommune. En interessentanalyse ble gjennomført og resulterte i en tydeligere oversikt over hvem som er målgruppe og hvem som er aktører. Gruppen forteller at et slikt arbeid vil kunne avdekke styrker og svakheter, både når det gjelder enhetene i kommuneorganisasjonen, og i samfunnet Heim for øvrig.

Mona Forren, enhetsleder barnevern, sier at organiseringen av flere tjenester i Familiens hus (barnevern, helsestasjon og PPT) har styrket kunnskapsdelingen på tvers av fagområdene de ulike enhetene besitter. Enhetsleder ved helsestasjonen og PPT-rådgiver er enige i at organiseringen styrker tverrfaglig samarbeid i kommunen.

- Du trenger ikke å være dårlig for å bli bedre, sier Siv Sødal, og sikter til at Heim kommune har vært gode på tverrfaglig samarbeid siden sammenslåingen.   

- Folkehelsearbeidet, som er bredt sammensatt, har bidratt til at vi har blitt gode til å finne sammen på tvers av fag, sier kommunalsjef Helse, mestring og familie, Inger Lise Waade.

Informasjonsstrategi

Gruppa har vært kreative i utforming av informasjonstiltak, og har hyret inn Trond Stavås for å lage en kort animasjonsfilm med formål om å informere om reformene på en lett tilgjengelig måte.

- Det å bryte ned disse to reformene til en kort video på to minutter har vært spennende og lærerikt. Da må vi virkelig trekke ut essensen. Dette har økt vår forståelse for reformene, sier Siv Sødal, rektor ved Sodin skole.  Enhetsleder ved barneverntjenesten, Mona Forren, istemmer dette og sier filmen vil vise hvordan vi ønsker å gjøre det i Heim kommune.

Kommunepsykolog Ane Aarvaag presiserer at videoen er bare en del av informasjonsstrategien, og videoen vil være "døren inn" til reformene for de som ikke er kjent med hva som ligger i disse. 

En skjermdump fra den kommende filmen: 

g 5Vgol  5f 5oAAAAASUVORK 5CYII=

Mandat til prosessgruppa OKS

  • Lage en informasjonsstrategi som sikrer at vi når målgruppene for informasjon som fremkommer i interessentanalysen

 

  • Gjennomføre informasjonsaktivitetene i henhold til informasjonsstrategien.​

 

  • Lage en eierskapsstrategi som sikrer at målgruppene som fremkommer i interessentanalysen kan ha mulighet til å ta eierskap​

 

  • Gjennomføre aktivitetene i henhold til eierskapsstrategien.​

 

  • Lage helhetlig analyse-, vurdering og tiltaksplan i henhold til hvordan vi som tjenester er best mulig forberedt innen 1.2 22. (Ansvarsområder, kompetansevurdering/kompetanseheving, nye muligheter)​

 

  • Prosessgruppa får mandat til å tilknytte seg den interne kompetansen og de interne ressursene gruppa mener er nødvendig for å få til et godt resultat.​

 

  • Tverrfaglig sammensatt gruppe: enhetsleder barnevern, enhetsleder helsestasjon, rektor Sodin, enhetsleder/pp-rådgiver PPT, rådgiver barnehage, kommunepsykolog