Om tilskuddsordningen:

 • Tilskuddsordningen retter seg mot lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommuner, frivillige organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører.
 • Det kan søkes om tilskudd til trafikantrettede tiltak som for eksempel kampanjer, informasjonstiltak og holdningsskapende arbeid. Det kan også gis tilskudd til mindre tiltak på privat og kommunalt vegnett.
 • Ordningen skal ikke finansiere tiltak knyttet til lønnskostnader, ordinær drift og administrasjon.
 • Tilskuddsordningen skal ikke finansiere prosjektering eller planlegging av større kommunale prosjekter.
 • Som en hovedregel er øvre grense for tildeling av tilskudd 200.000 kr.
 • Ved søknad om tilskudd til tiltak på vegnettet utover ansvarsområdet til søkeren, må det foreligge tillatelse fra vegeier.

Kriterier som vektlegges ved tildeling:

 • Hvordan tiltaket vil bidra til det nasjonale målet om reduksjon av antall drepte og hardt skadde i trafikken, og hvordan tiltaket samsvarer med de overordnede nasjonale satsingsområdene innen trafikksikkerhet. Prosjektet baseres på samordnet innsats fra flere aktører.
 • Tiltaket er rettet mot barn og ungdom.
 • Tiltaket er innenfor en radius på 2 km fra grunnskoler.

Tilleggskriterier for søknader fra kommuner:

 • Tiltak som er forankret og prioritert i kommunale trafikksikkerhetsplaner blir foretrukket (følg kobling for å se planen).
 • For mindre fysiske tiltak på kommunal veg er det et krav om minst 50 % egenfinansiering.

Krav til søknad:
Søknaden må inneholde opplysninger om
1. søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer (om det foreligger), epostadresse, telefonnummer og kontaktperson
2. målet for det lokale trafikksikkerhetstiltaket, herunder hvilke lokale utfordringer og målgrupper tiltaket retter seg mot
3. forventet resultat
4. plan for gjennomføringen av tiltaket, aktiviteten e.l. med virkemidler, samarbeidspartnere og tidsrammer
5. budsjett for tiltaket, herunder en finansieringsplan der det spesifiseres hvilke kostnader som er forbundet med prosjektet, hvilke kostnader tilskuddet skal dekke, hva søker selv skal bidra med, samt spesifisert bidrag fra eventuelle andre aktører
6. hvorvidt og eventuelt i hvilket år søkeren tidligere har mottatt tilskudd fra Trøndelag fylkeskommune
7. hvilke beløp søkeren har om fra andre offentlige myndigheter eller fra andre finansieringskilder.

Hvordan sender man søknad?
For å søke om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i 2022, benytter du denne lenken til
elektronisk søknadsskjema:
Søknad om tilskudd til Trafikksikkerhetstiltak 2022 - Trøndelag fylkeskommune
(trondelagfylke.no)


Søknadsfrist er 20. november 2021
Ved spørsmål, ta kontakt med Marianne Løvhaug Eklo, tlf. 48253199, epost:
marekl@trondelagfylke.no