Det er ofte vanskelig å spørre om og gi hjelp i forhold til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner. Derfor har Helsedirektoratet og Barne, ungdoms- og familie-direktoratet gått sammen om å utarbeide et helhetlig opplæringstilbud i tidlig intervensjonsverktøy og samtalemetoder. Dette skal bidra til å gjøre ansatte tryggere i arbeidet med å avdekke et begynnende problem, og tilby adekvat hjelp.  

Tverrfaglig samhandling får stort fokus og kommunen får informasjon om oppdatering og videreutvikling av gode prosedyrer. Opplæringsprogrammet er modulbasert og består av kursing og veiledning/oppfølging i regi av en lokal veileder. I Heim kommune er det kommunepsykolog Ane Aarvaag som har fått ansvar for veiledning av kommunens ansatte under undervisnings- og implementeringsperiodene. 

- Vi ser på dette med veiledning som den viktigste delen av programmet. Det er lettere å få implementert nye samtalemetoder og kartleggingsverktøy når vi får jobbe med tematikken i såpass lang tid etter kursdagene, forteller leder for helsestsasjon i Heim, Vigdis Bjerkli.

Heim kommune samarbeider med helsestasjonene på Hitra og Frøya når det gjelder selve gjennomføring av opplæringsdagene.

- Mange av våre samarbeidspartnere invitert. På noen av opplæringsdagene drar vi cirka 40 personer fra Heim på opplæring, opplyser Bjerkli videre.

Følgende instanser bidrar til kompetanseutvikling som en del av opplæringsprogrammet:

  • KORUS (kompetansesenter rus)
  •  RBUP/RKBU (Regionsenter for barn og unges psykiske helse/regionalt kunnskapssenter for barn og unge)
  • RVTS (Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging)
  • Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten)

 

For mer informasjon om opplæringsprogrammet kan du lese på forebygging.no.

Tidligg inn - helsestasjon.png

Tidligg inn - helsestasjon2.png