I skole og barnehager har vi planlagt for oppstart i henhold til gult lys i Utdanningsdirektoratets «Trafikklysmodell». For skolene innebærer det disse retningslinjene:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser regnes som en kohort
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
 • Trinnvise kohorter på SFO
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser friminutt

 

For barnehagene gjelder disse retningslinjene:

 • Ingen syke skal møte i barnehagen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Hele avdelinger regnes som en kohort
 • Faste ansatte per kohort
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter.
 • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter

 

For å lese mer om «Trafikklysmodellen» kan der følge denne lenken.

 

Informasjon spesielt rettet til næringslivet

Med bakgrunn i bekymringsmeldinger fra våre innbyggere, ser vi det som nødvendig å sende et varsel til deler av vårt næringsliv som bedriver serveringsvirksomhet.  NHO Reiseliv har laget en utmerket bransjenorm for serveringsvirksomheter som skal følges til enhver tid. Et utdrag fra bransjenormen følger:

 • Syke gjester og ansatte må holde seg hjemme
 • Unngå trengsel ved inngang, bardisk, toaletter etc, vurder tiltak for å organisere kø.
 • Gjester må ikke stå tett samlet i lokalet, men hovedsakelig sitte ved bord Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester.
 • Serveringssteder med skjenkebevilling skal servere all alkoholholdig drikke ved bordene. Det er lov til å servere mat fra buffet eller på annen måte.
 • Servering av mat fra buffet forutsetter gode smitteverntiltak.  
 • Antall gjester rundt et bord må ikke være flere enn at serveringsstedet klarer å overholde smitteverntiltak, maksimalt 20 personer i en gruppe
 • Legg til rette for at alle gjester som ikke tilhører samme husstand/ familiegruppe kan holde 1 meter avstand.
 • Det skal være minst 1 meter avstand mellom bordoppsett innendørs og utendørs. Pleksiglassvegg o.l. kan kompensere for avstandskravet.
 •  Legg til rette for kortbetaling og annen kontantløs betaling

 

Følg koblingen for å se bransjenormen i sin helhet.

 

De smittevernfaglige kravene til serveringssteder fremkommer i covid-19-forskriften § 14a.
Serveringssteder omfatter "restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og
lignende", jf. covid-19-forskriften § 14a første ledd. Listen er ikke uttømmende.

Covid-19 forskriften § 14a. Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder

Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Ved serveringssteder som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. Kommunen kan forby skjenking av alkohol etter smittevernloven § 4-1." (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470)

 

Heim kommune vil gjennomføre tilsyn hos kommunens serveringssteder, og varsler herved at brudd på forskrift vil kunne medføre sanksjoner. 

 

Heim kommune

Beredskapsledelsen