Sosialt miljø er summen av de sosiale posisjoner og sosiale roller som påvirker individer av en gruppe. Sosialt miljø for et individ er den kulturen som han eller hun ble utdannet og/eller bor i, og de mennesker og institusjoner som personen samhandler med. Et gitt sosialt miljø vil ofte skape en følelse av solidaritet blant sine medlemmer, og de vil ofte være tilbøyelige til å holde sammen, stole på og hjelpe hverandre. Sosiale miljø som er preget av at de enkelte individene opplever fellesskap og tilhørighet er med å skape god helse.

Aktuelle lenker: 

 

Kriminalitet

Kriminalitet defineres ofte som "De handlinger som rammes av straffelovgivningen". 

Kriminalitet er en alvorlig samfunnsutfordring som kan skape lidelse og tap hos dem som rammes, spre utrygghet, og påføre fellesskapet store kostnader. (Justis- og beredskapsdepartementet -"Handlingsplan for forebygging av kriminalitet" Forebygging av kriminalitet er en sentral samfunnsoppgave. Redusert kriminalitet sparer samfunnet for store økonomiske kostnader og betydelige menneskelige lidelser. Satsing på forebygging er således en investering i en bedre fremtid. 

Unge gutter og menn, fra siste del av tenårene og til midten av tyveårene, er de som statistisk sett begår flest lovbrudd. 

 

For perioden 2015 -2016 viser statistikken fra SSB at det er anmeldt totalt 118 lovbrudd i tidligere Hemne, fordelt på henholdsvis 11 for eiendomstyveri, 14 for Vold og mishandling, 11 for Rusmiddellovbrudd, 10 for Ordens og integritetskrenkelse. 47 for Trafikkovertredelse, og 25 for andre lovbrudd. Sammenlignet med øvrige kommuner i Sør-Trøndelag, er tallene for Hemne relativt lave. 

I statistikken for tidligere Halsa viser SSB i perioden 2015-2016 at det er 50 anmeldte lovbrudd i alt. Det er flest eiendomstyver 14, deretter 6 vold og mishandling, 6 orden og integritetskrenkelse, 9 trafikkovertredelser og 13 under annet. Ingen rusmiddellovbrudd i aktuell tidsperiode. Over en tidsperiode på 5 år, så er tallene stort sett positive med en nedgang på så si alle områder unntatt eiendomstyveri. Trafikkovertredelser og rusmiddellovbrudd har gått kraftig ned i Halsa. 

Ungdataundersøkelsen viser at det er et langt høyere antall ungdommer i gamle Hemne som sier at de har blitt skadet som følge av vold enn landet for øvrig. 15% i Hemne, mens landsgjennomsnittet ligger på 8% .  Prosentandelen av ungdommer som svarer at de har vært i slåsskamp er også langt over landsgjennomsnittet. 

 I Ungdataundersøkelsen viser tall at i gamle Halsa ligger litt over landet der ungdom sier det er utsatt for trusler om vold eller har blitt skadet pga. vold. Når det gjelder slåssing ligger Halsa en god del under landsgjennomsnittet og innbrudd, nasking og tagging er under landet for øvrig. 

Aktuelle lenker: 

Skadet av vold (Hemne) 

Slåssing (Hemne) 

Likestilling

Likestilling er grunnleggende sett et spørsmål om rettferdighet for hver enkelt som individ. Alle mennesker skal ha like rettigheter og muligheter til å delta i samfunnet, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, etnisitet, språk, religion og seksuell orientering. Alle har rett til et liv fritt for diskriminering, vold og overgrep. Likestilling bidrar til å styrke samfunnets bærekraft. Når både kvinner og menn er i jobb, bidrar det til høy sysselsetting og høy grad av selvforsørgelse, skatteinntekter til fellesskapet og et samfunn der borgerne deltar aktivt. Når både kvinner og menn vurderes uavhengig av kjønn, klarer arbeids- og næringsliv bedre å nyttiggjøre seg befolkningens samlede kompetanse. 

Legger vi SSBs parametere for likestilling til grunn, havner gamle Hemne kommune i nedre kvartil i rangeringen av trøndelagskommunene. Det er særlig faktorene "kjønnsfordeling blant kommunestyrerepresentanter", "forholdet mellom menn og kvinners deltidsarbeid", "grad av kjønnsbalansert næringsstruktur" og "kjønnsbalanse i offentlig sektor" som trekker ned i tidligere Hemne kommune sin score. 

Møre og Romsdal er blant de fylkene i landet som kommer lavest på rangeringen når det gjelder kjønnsubalanse i offentlig sektor. I privat sektor ligger vi på ca. 25%, noe som er i nedre sjikt i fylkessammenheng. Tall fra 2016 viser at kvinneandelen i offentlig sektor ligger på 80%  I gamle Halsa så har kjønnsfordelingen i kommunestyret ligget på ca. 40% kvinner de siste årene. Sammenlignet med fylket så ligger dette litt over gjennomsnittet. 

 

Aktuelle lenker: 

Seksuell helse

Seksuell helse er en tilstand av fysisk, følelsesmessig, mental og sosial velbefinnende i forbindelse med seksualitet. det er ikke alene fravær av sykdom, dysfunksjon eller handicap. Denne definisjonen sier at seksualitet er mer enn sex og samleie. 

Retten til å bestemme over egen kropp og god seksuell helse er viktig for alle mennesker i verden. 

Ungdata viser at flere ungdommer debuterer seksuelt uten prevensjon. Antall unge jenter som utfører abort har vært stabile over flere år med få tilfeller. 

Gjennom helsestasjon for ungdom får ungdom fra 16 - 20 år hjelp og informasjon om seksuell helse og de får informasjon og resept på prevensjonsmidler. P-piller er den prevensjonsmetoden de fleste jenter velger selv om det er mange andre metoder som er mye mer sikre i bruk. 

Kondom er det eneste prevensjonsmiddelet som beskytter mot både graviditet og seksuelt overførbare sykdommer. På HFU får ungdommer gratis kondomer. 

Allerede på to og fireårskontrollen snakker helsesykepleier med foresatte om seksuell helse og har fokus på kropp og utforskning. Det fortsetter med pubertetsundervisning i 5. klasse der det blir lagt vekt på fysiske og psykiske forandringer i kroppen. Seksuell helse er da en del av dette. Tema som egen identitet, følelser og selvbilde. I 10. klasse er det undervisning om seksualitet, prevensjon og seksuelle overførbare sykdommer. Det blir lagt vekt på at seksualitet er mer enn bare samleie og viktigheten av å sette grenser for egen kropp. Skolehelsetjenesten har åpen trefftid to dager i uka på skolen. Et lavterskeltilbud som er hyppig brukt, der elevene kan komme innom uten avtale. Foreldre eller ansatte ved skolen kan komme med ønske om at helsesykepleier skal ta opp tema kropp og følelser til enkeltelever med utfordringer. Lærere kan få hjelp til ekstra undervisning innen tema ved behov. 

Aktuelle lenker: 

Ung.no 

Sosialt fellesskap

Sosialt fellesskap og tilhørighet er viktig for den enkeltes utvikling. De fleste av ungdommene i Heim har gode relasjoner til foreldrene, og de aller fleste ser ut til å ha gode vennskap. De fleste trives på skolen, både med lærere og medelever. Likevel ser vi at det er mange som plages av ensomhet og psykiske helseplager. som er en av de største folkehelseutfordringene vi har i dag. 

Sammenligner vi ungdataundersøkelsen i tidligere Hemne fra 2012 med undersøkelsen fra 2017, ser vi at det har vært en negativ utvikling på området ensomhet blant unge. I 2012 svarte 20% av ungdomsskoleelevene at de følte seg ensomme, mens tallene for 2017 viser hele 27%. For videregående skole viser tallene fra 2012, 15% mens 2017 tallene viser 25%. Her er det grunnlag for å sette en spesiell obs for en av klassene, der hele 40% svarer at de har opplevd å føle seg ensomme. 

  

I ungdataundersøkelsen i tidligere Halsa ser vi at flere ungdommer enn i landet for øvrig plages med ensomhet. Ungdommer som er aktive i en fritidsorganisasjon er også lavere enn landsgjennomsnittet. Når det gjelder å være fornøyde med kulturtilbudet er ungdom i Halsa på linje med landet ellers. 

Deltakelse i kulturaktiviteter gir den enkelte opplevelser og mulighet til utvikling som menneske og samfunnsdeltaker.  Kulturdeltakelse gjennom kulturskole, kino, fritidsklubb og lignende viser en deltakelse på over 60% for ungdomsskolen, mens tilsvarende for videregående ligger på 34%. Ungdommen i Hemne er mer fornøyd med fritidstilbudene enn resten av landet, men organisasjonsdeltakelsen er lavere.   

Kulturskolen i Halsa har et godt og variert tilbud, og de siste årene har det vært rundt 30- 40 % elevoppslutning. Elevene får undervisning på skolen i de aller fleste av tilbudene. 

Tall for den voksen og eldre befolkningen finner vi ikke. Stortingsmeldingen "Lev hele livet" sier noe om at aktivitet, deltakelse og sosialt felleskap er viktig for alle mennesker gjennom hele livet, og er en nødvendig forutsetning for å kunne ha så god helse og funksjon som mulig. Sosialt og kulturelt fellesskap er helsefremmende og trivselsskapende. 

I Heim er frivilligheten stor og vi har mange frivillige lag og organisasjoner. Frivilligsentralene er et knutepunkt og åpen møteplass for frivilligheten for absolutt alle aldersgrupper på tvers av sosial og etnisk bakgrunn. Språkkafe, barselstreff, vaffeldag, strikkekafe og eget rom til ungdommene er bare noen av aktivitetstilbudene som finns. 

Uformelle møteplasser

Det er økende forståelse for betydningen av det offentlige rom, og særlig dets rolle som sosial møteplass. Små og store parker, plasser, torg, gater, nærmiljøanlegg og andre uterom er arenaer for ulike møter. Større kulturelt og etnisk mangfold tilsier behov for møteplasser der ulikhetene gis rom til å være til stede. Møteplasser som dette kan gi grunnlag for tilhørighet, fellesskap og deltakelse og involvering som er essensielt for god psykisk helse. 

I Hemne og Halsa har vi få møteplasser der bredden av befolkningen kan møtes på tvers av bakgrunn, alder, religion og etnisitet. Vi har også få uformelle møteplasser i boligområdene og i sentrum. Fritidsklubben i KulØr'n er per i dag den eneste uformelle møteplassen for ungdom.  Deltakelsen er god, men for barn og ungdom i alderen 16-22 år er det få tilbud. I Halsa er det et ungdomsrom på frivilligsentralen. Vi har lite kunnskap om faktisk behov, men hører til stadighet at "det mangler tilbud", og utsagn som at "fotballen får alt" er hyppig brukt fra de som føler at tilbudene mangler. I Halsa samles mange barn og unge rundt nærmiljøanlegg og idrettsarenaer i grendene.  I sentrum håper vi at den snart ferdigstilte helseløypa med treningsapparater, benker, kolonihage og belysning kan bli en møteplass der alle aldersgrupper treffes. Liabøparken som er på prosjektplan enda, har som hovedmål å samle alle deler av befolkninga. Hvis prosjektet blir realisert blir det et variert tilbud av uformelle møteplasser under tak. 

I Ungdata kommer det frem at ungdommene i nye Heim er noe mindre fornøyd med lokalmiljøet sitt enn fylkene og landet generelt. Det fremkommer imidlertid at de er markant over snittet når det gjelder tilfredshet med treffsted for ungdom i Hemne, mens i Halsa ønsker ungdom flere lokaler man kan treffe andre ungdommer. Undersøkelsen viser også at ungdommer i Halsa er mindre fornøyd med tilbud av idrettsanlegg enn ellers i landet. Ungdom i Halsa er mer ensomme enn landet og fylket for øvrig og tallene ligger på 26 % i Halsa, mens det 12 % i landet. 

 

Aktuelle lenker: