Det finnes to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt:

 

1. Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

2. Gratis kjernetid

Søknad, med vedlagt dokumentasjon på husholdningens inntekt, sendes inn via elektronisk skjema:
 

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 

 

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.

Vedtak om reduksjon i oppholdsbetalingen krever en søknad fra foresatte med vedlagt dokumetasjon på husholdningens totale kapitalinntekt. Det søkes for ett barnehageår om gangen.

Målet med ordningen er å legge til rette for at flere får mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass gjennom å senke prisen for familier med lav inntekt. Foreldrebetalingen er begrenset av maksprisen på barnehageplass. maksprise er på kr. 3040 fra 01.08.2019.

Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknad om redusert foredrebetaling.

Gratis kjernetid

Alle 2, 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke. Fra 1.august 2019 er inntektsgrensen satt til 548 500 kroner. 

Gratis kjernetid gis det barnehageåret som starter det året barnet fyller 2år,3 år,4 år og 5 år.

Foresatte får ikke innvilget gratis kjernetid automatisk, men må søke til kommunen.
Retten til moderasjon inntrer fra oppstart av hvert barnehageår.
Innvilget søknad får virkning fra og med første hele måned etter søknadstidspunktet.

For å få redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid på grunn av lav inntekt må du sende inn elektronisk søknadsskjema hvert barnehageår.