Restskatten forfaller til betaling 3 uker etter at skattelisten er lagt ut, likevel tidligst 20. august i fastsettingsåret.
Er restskatten minst kr. 1.000 forfaller den til betaling i to like store terminer.
Første termin forfaller som i første punktum, mens annen termin forfaller 5 uker senere. 
Restskatt under kr 1000 forfaller i en termin.

Restskatt på kr. 100 eller mer innkreves. 

 

Rentetillegg restskatt

  • For personlige skattytere skal det beregnes renter fra 1. juli i ligningsåret og frem til forfall første termin restskatt.  
  • For upersonlige beregnes renter fra 15. mars inneværende år og frem til forfall for første termin restskatt.

 

Betaling

For informasjon om betaling se Normøre kemnerkontor sine sider.