Følgende vedtak ble fattet:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til reguleringsplan «Lerøy Aakvik Rogn og Stamfisk AS» med plan-ID 157120190002, datert 20.01.2021 med tilhørende planbeskrivelse og bestemmelser ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker under følgende vilkår:

  • I plankartet må det innarbeides en hensynssone for vann- og avløpsledninger tilknyttet anlegget, før saken tas til 2. gangs behandling.
  • Det må innarbeides en bestemmelse som sikrer at veileder T-1442 for støy legges til grunn for gjennomføring av planen.
  • Det må legges inn en rekkefølgebestemmelse om sikring mot steinsprang før en eventuelt iverksettelse av tiltak i nordre del av BAN1, før saken tas til 2.gangs behandling.
  • Følgende innarbeides i planbestemmelsene: «Plan for hvordan sikre omgivelsene mot støy og støv i bygge- og anleggsfasen skal følge med søknad om igangsettelse. Planen skal gjøre rede for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold, støvdemping og støyforhold. Nødvendige vernetiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeidet kan settes i gang.»

Hensikten med planen er å legge til rette for utbedring og eventuell utvidelse av eksisterende settefiskanlegg.

Dokumenter:

- Bestemmelser

- Planbeskrivelse

- Plankart

- 3D-kart

Event. merknader sendes:
Heim kommune
Trondheimsvn. 1
7200 Kyrksæterøra
post@heim.kommune.no

Innen 7.juni 2021.