"Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til reguleringsplan for Alstad Pukk (plan ID

50112019002) datert 10.2.2021, med tilhørende planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser datert

11.2.2021, ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker."

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av masseuttak på eiendommen gnr. 64 bnr. 2 på Dalumskjølen.

Planbeskrivelse med reguleringsbestemmelser.

Plankart.

Eventuelle merknader sendes:

Heim kommune
Trondheimsvn. 1
7200 Kyrksæterøra
 

Eller til:
Postmottak.

Innen 13.mai 2021.