Skoler, barnehager og SFO

Sentrale nasjonale tiltak (følg kobling for å se alle tiltakene)

 • Jevnlig testing i skoler med høyt smittetrykk.

 • Kommunene skal ved behov igjen ta i bruk trafikklysmodellen i skoler og barnehager. Utgangspunktet er grønt nivå, med mindre noe annet besluttes lokalt.

Les om hva trafikklysmodellen innebærer her.

 

Beredskapsledelsen vurdering: Skolene og barnehagene i Heim kommune er forberedt på å benytte trafikklysmodellen, men det er ikke meldt behov for å endre nivået fra grønt til gult. Når det gjelder testing i skolene, har vi sett at det nåværende testregimet fungerer. Ved mistanke om smitte har vi testet hele skoletrinn og andre berørte, og sett at vi har greid å begrense videre utbrudd på denne måten. Vi opplever en viss usikkerhet når det gjelder tilgang til hurtigtester nasjonalt, og vil derfor konsentrere testing der hvor det er hensikstmessig. 

 

Beslutning: 

 • Trafikklysmodellen innføres på grønt nivå.

 •  Vi opprettholder det nåværende testregimet. Dette betyr at det ikke vil bli utstasjonert hurtigtester ved skolene til vilkårlig bruk. 

Økt bruk av hjemmekontor

Regjeringen kom med en anbefaling om 1 meters avstand og økt bruk av hjemmekontor for tjenester der dette ikke er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

 

Beredskapsledelsens vurdering: Gode muligheter for å innføre hjemmekontor for en stor del av organisasjonen. 

Beslutning: Heim kommune innfører økt bruk av hjemmekontor for ansatte i stillinger som ikke er til hinder for drift av nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

Arrangementer, serveringssteder og møteplasser

De mest sentrale tiltakene når det gjelder arrangementer er (følg denne koblingen for fullstendig oversikt over tiltakene):

 • Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler
 • Maksimalt 50 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.
 • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
 • Skjenkestopp klokken 24:00 på innendørs arrangementer med skjenkebevilling og serveringssteder.
 • Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.

Beredskapsledelsens vurdering: Arrangører må tenke nøye igjennom nødvendigheten av å gjennomføre arrangementene. Det er svært viktig at arrangører setter seg inn de reglene som gjelder for de ulike arrangementene. 

Beslutning: Det vil ikke bli avholdt for eksempel julelunsjer eller andre samlinger hos enhetene i kommunen. For arrangementer som skal finne sted på sykehjem/institusjoner må arrangørene følge gjeldene smittevernregler. Flere av Heim kommunes interne møtearrangementer vil gå over Teams (videomøte-løsning). 

For arrangementer som er planlagt i skolene, blir en rekke av disse satt på vent, herunder; 

 • Skoleball og skolegudstjeneste: Avlyst for Sodin skole og Halsa barne- og ungdomsskole (Habus)

 • Kanonballcup i Hemnehallen: Avlyst

 • Kantina på Sodin: Stenger fra og med torsdag 09.12.21

Fritid - Heim kommune stenger svømmehallen for folkebading (ikke skolesvømming)

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.
 • Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.
 • Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

Beredskapsledelsens vurdering: For barneidrett er det lite som tilsier at tilbud må stenges ned, men vi ser at det for voksne medfører visse begrensninger. 

Beslutning svømmehallen: Det er utfordrende med tanke på garderober. Det er ikke mulig per nå å forvente forsterket renhold/renholdsvakt. Det er frivillige som jobber som badevakter i hallen. Kommunen vurderer det som nødvendig å stenge svømmehallen for folkebading (ikke skolesvømming) i 4 uker, men en ny vurdering om ca. 14 dager. Vi prioriterer forsterket renhold i skoler/barnehager. Ikke kapasitet til å forsterke renhold på andre bygg.