Skoler, barnehager og SFO

 • Det innføres nasjonalt gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler. Lokale bestemmelser om rødt tiltaksnivå går foran nasjonalt bestemt gult nivå. (nytt) 

 • Det innføres nasjonalt rødt nivå på videregående skoler og for voksenopplæring. (nytt) 

 • Grunnskoler og barnehager må sørge for å ha beredskap for rask overgang til rødt nivå. (nytt) 

 • Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede. 

 

Beredskapsledelsen vurdering: 

Er i rute for å imøtekomme de nasjonale tiltakene. Har sendt ut informasjon til foreldre at vi går på gult nivå den 16. desember. Godt arbeid på enhetene for å synliggjøre hva gult nivå medfører. Liten utfordring på SFO; kravet til å ikke blande grupper – kan bli utfordrende med tanke på bemanning, primært Sodin og Habus. Utfordrende med renholdskapasitet for å holde haller/svømmehaller åpne. 

Beslutning: 

Avslutter skolesvømming for å frigjøre kapasitet til renhold. 

Arbeidsliv

 • Alle som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor (nytt) 
 • Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge. 
 • Anbefaling om 1 meters avstand. 
 • Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende. 
 • Påbud om å bruke munnbind gjelder i noen publikumsrettede deler av arbeidslivet. Se omtale nedenfor under "Munnbind". 
 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære. 
 • Hjemmekontor:
  Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper. (justert) 

 

Beredskapsledelsen vurdering: 

- Servicekontor skal være stengt, ansatte må ta i bruk hjemmekontor. Skal være tilgjengelig per telefon. En person må være på servicekontoret for utdeling av hurtigtester. 

- Helse og Mestring: deler seg opp i tråd med rutinene fra forrige runde med hjemmekontor.

- Legekontor: nødvendig helsehjelp, ikke praktisk mulig med hjemmekontor.

- NAV: Venter på statlige retningslinjer. Tilpasser oss staten. Likebehandler de kommunale ansatte med de statlige.

- Ledere må gjøre en vurdering om det er arbeidsoppgaver som må gjøres på arbeidsplassen (ref. ikke være til hinder for nødvendig virksomhet). 

Arrangementer og sammenkomster (herunder kommunestyremøter)

Det anbefales å redusere antall nærkontakter. Mer tid bør brukes hjemme. Det betyr at en også må begrense antall besøk, sosiale sammenkomster og arrangementer en deltar på. (nytt) 

Det anbefales å unngå bruk av kollektivtrafikk for å komme deg til arrangement. (nytt) 

For arrangementer gjelder disse reglene (listen over tiltak er ikke uttømmende. For fullstendig liste over nasjonale tiltak, se her.): 

 • Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler. 
 • Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser. (nytt) 
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole. 
 • Munnbind påbys også innendørs på arrangementer. (nytt) 

 

Til diskusjonen: Flere viktige møter skal i nærmeste fremtid avholde, deriblant kommunestyremøte med behandling av budsjett. Flere av kommunene i rundt oss har valgt ulike måter å gjennomføre kommende møter på, herunder teams-møter, kohort-inndelte møter og tradisjonelle møter med godt smittevern. Det er ikke kommet noen nasjonale beskrivelser over hvordan slike møter kan avholdes. 

Beredskapsledelsens vurdering:

Forståelse for at slike møter er utfordrende å gjennomføre digitalt. Det kan være til hinder for god debatt rundt viktige saker. Dersom det befinner seg smitte på et slikt møte, er det stort potensiale for stor smittespredning. Dette vil medføre karanteneplikt for mange mennesker, og vil føre til betydelig arbeid når det gjelder smittesporing

Beslutning: 

Kommunestyremøter og lignende møter avholdes digitalt. Det vil bli lagt til rette for god bruk av de digitale verktøyene vi har til rådighet. 

Smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet. 

 • Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende skal holde stengt. (nytt) 

 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg og hotellbasseng, og treningssentre kan kun holdes åpent for: (nytt) 

  • individuell trening. Ved trening med høy intensitet skal det holdes 2 meter avstand. 

  • skolesvømming, svømmekurs, svømmetrening og konkurransesvømming med arrangør. 

  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. 

  • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen. 

 • Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, museer, bingohaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende. 

 • Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting. 

 • Med unntak av bibliotek, museer, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. 

 • Bransjeveiledere bør gjeninnføres for bl.a. treningssentre og svømmehaller. Det betyr i praksis at det blir strengere krav til smittevern. 

 

Til diskusjonen: Smittevernforsvarlig drift av haller og svømmeanlegg

 

Vurdering: 

- Egne anlegg: har ikke kapasitet til å holde haller og anlegg åpent til annet enn gym. Skolesvømming bør utgå på bakgrunn av manglende kapasitet til renhold. Det må nedprioriteres renhold flere steder.

- kulØr`n (fritidsklubb og kulturskole): utfordringer med å ikke blande klasser/kohorter. Vurdering om vi må ta ned driften der. 

Beslutning: 

Skolesvømming utgår i de fire ukene tiltakene varer. Andre haller og anlegg er åpent for aktiviteter i regi av skolene (gym).

kulØ`rn: Kulturskolen går som vanlig. Avlyser fysisk fritidsklubb, og går over til digital fritidsklubb. 

 

 

Karantene

 • Felles regler for isolasjon og karantene uavhengig av virusvariant. Karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære med mulighet for å teste seg ut etter 7 dager. Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 dager, men fortatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 dager. (nytt) 

Til diskusjonen: De nye karantenereglene vil medføre at langt flere enn i dag vil være pålagt karantene, og må teste seg ut av denne. Isolasjonstiden er også forlenget for alle, og ikke bare for de som er mistenkt smittet med omikron. 

Vaksinering og testing

 • Endring av vaksineintervall 

Til diskusjonen: utfordring å administrere vaksineringen når intervallene endres. Har sendt forespørsel til Statsforvalteren om hva som menes med 4,5 måneder (antall uker, dager). 

 

 • Testing før elever og barn kommer tilbake til skoler og barnehager

Kommet signaler om at vi får utlevert mange hurtigtester fra nasjonale myndigheter, men ikke fått oppgitt eksakt tidspunkt. 

Beslutning: Avventer i 14 dager før vi tar opp dette igjen.

 

 • Vaksinering av ansatte ved skoler og barnehager (oppfriskningsdose)

Til diskusjonen: Ikke kommet noen avklaring om disse skal prioteres før eller samtidig med gruppene som til nå er prioritert. 

Beslutning: Avventer beskjed fra nasjonale myndigheter om hvordan dette skal administreres.