Med virkning fra 2020, har kommunestyret vedtatt at det innføres et nytt gebyr for tilsyn med private avløpsanlegg. Dette gebyret faktureres for første gang 5. termin, sammen med andre kommunale avgifter. I år faktureres hele årsgebyret på femte termin, men fra 2021 vil gebyret fordelt på de seks ordinære terminene. Gebyret kommer i tillegg til gebyr for slamtømming, som faktureres av ReMidt IKS.

Tilsyn med private avløpsanlegg og gebyr for dette er hjemlet i Forurensningsloven og Lokal forskrift for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket i Heim kommune. Hensikten med å føre tilsyn med dette området, er å sikre at eldre avløpsanlegg ikke forurenser vannforekomster, drikkevann m.m 

Gebyret skal gå til å dekke kommunenes utgift med å føre tilsyn med private avløpsanlegg, og følge opp eldre utslippstillatelser. Dette gebyrområdet er også drevet i henhold til selvkostprinsippet, og kommunen har ikke lov til å ta ut overskudd fra dette arbeidet. Tilsyn omfatter alt fra overordnede analyser av større områder, ned til fysisk kontroll og prøvetaking fra enkelte anlegg. – Dette betyr at det ikke er faste intervall for når tilsyn med enkeltanlegg skjer, og derfor faktureres gebyret fordelt over flere år.

Det som vil være synlig på utsendt faktura, er gebyr for tilsyn av privat avløpsanlegg. Per 2020 er dette gebyret 300 kr, og det er typisk de som får faktura fra ReMidt IKS for tømming av avløpsanlegg som får denne fakturaen. For store fellesanlegg er prisen kr 3.000 per år. Skille på anleggstype følger av hvilken utslippstillatelse som er gitt for anlegget basert på beregninger av antall personer, bruksmønster o.l.

Spørsmål vi forventer:

Må alle med eiendom betale det nye gebyret?

  • Nei, det er kun de som har private avløpsanlegg som må betale gebyr for tilsyn med private avløpsanlegg. Personer som betaler for kommunalt avløp, blir ikke fakturert for denne avgiften, men betaler indirekte for tilsyn med det anlegget de er tilknyttet gjennom kommunalt avløpsgebyr.

Hvor ofte blir det tilsyn?

  • Tilsyn blir gjennomført på mange plan. Til å begynne med vil det bli gjort (og gjøres) overordnede analyser og kartlegging, som vil bunne ut i en overordnet forskrift som skal tydeliggjøre hvor det blir viktig å gjennomføre nærmere tilsyn basert på sårbarheten til området hvor avløpsanlegget ligger. Basert på disse prioriteringene, vil man starte en gjennomgang av grupper av avløpsanlegg og enkeltanlegg for å vurdere forurensningspotensialet. På lengre sikt kan den enkelte forvente at det blir foretatt tilsyn gjennom spørreundersøkelser eller fysisk møte, men det kan ta flere år før en får en faktisk henvendelse ut fra hvor du bor i kommunen.

 

Hvorfor må jeg betale før jeg får tilsyn?

  • Tilsyn med forurensning er et kontinuerlig arbeid der kommunen har fortløpende utgifter som skal dekkes. Kommunen skal dekke inn sine utgifter for det arbeidet som gjøres hvert år gjennom selvkostnadsprinsippet. Gebyret skal være likt for alle som har avløpsanlegg, og derfor må de enkelte bidra over hele livsløpet til forurensningstilsynet gjennom en årlig avgift. Det er ikke mulig å få faktura etter gjennomført tilsyn, da det gjennomføres overordnede analyser av hele kommunen hele tiden. Det anses også for hensiktsmessig for den enkelte å få fordelt kostnaden enn å få en uforutsett stor utgift på et tidspunkt der det kan passe svært dårlig.

Hvorfor skal kommunen føre tilsyn? – ReMidt IKS sjekker jo tanken ved tømming.

  • Det tilsynet som gjennomføres av ReMidt IKS er kun et enkelt teknisk tilsyn av innsiden av slamtanken. De ser ikke på dimensjonering og det som skjer etter tanken så som infiltrasjon eller avløp til bekk, vann e.l. Kommunens tilsyn går mye dypere i materien og ser på påvirkningen både lokalt og samlet for nedbørsfeltet der avløpsanlegget er lokalisert.

 

Hvordan er størrelsen på gebyret fastsatt?

  • Kommunen setter av vesentlige ressurser i årene framover for å gjennomføre dette arbeidet, og det er spesielt lønn og kompetanse som er en driver kostnadene innenfor dette området. I tillegg kommer det kostnader til oppfølging av tilsyn m.m som skal dekkes inn. Kommunen gjennomfører årlig sammen med ekstern ekspertise en gjennomgang av økonomien, for å sikre at abonnentene kun betaler for faktiske kostnader, og ikke blir belastet urimelige gebyrer. Det blir gjort beregninger på hvor mye tid som benyttes til ulike sakstyper, og kostnadene blir fordelt utover på de ulike gebyrtypene. Andre gebyrer som tilhører samme område, er gebyrer for søknad om utslippstillatelser o.l. Det kan nevnes at kommunen også selv er forpliktet til å betale gebyrer for tilsyn med våre egne avløpsanlegg. Dette betyr at også kommunale avløpsabonnenter må bidra til gebyrområdet.

Hvorfor er det dyrere for fellesanlegg?

  • Det lønner seg å være tilknyttet et større felles avløpsanlegg. Der det er etablert anlegg av en slik størrelse, vil eier av anlegget (hytteeierforening e.l) fordele fellesgebyret på sine abonnenter. For store anlegg som kommer inn under §13 i Forurensningsforskriften, så vil det således være rimeligere gebyr for den enkelte husstand. Hvis det er et større anlegg har få tilknyttede abonnenter, vil det kunne bli dyrere for den enkelte, men dette er kommunen uvedkommende da anleggseier har fått utslippstillatelse i henhold til §13, og må således ta denne kostnaden.