Allskog skal utarbeide planen. Hensikten med detaljplanen er å regulere ca18 tomter for fritidsbebyggelse. Feltet skal ivareta natur og - miljøhensyn på best mulig måte. Områdene er avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel for Heim kommune og tiltaket medfører ikke krav om konsekvensutredning.

Frist for kommentarer/merknader er satt til mandag 28. des 2020. De kan rettes til Allskog, ved Ellen Kristin Moe, Ingvald Ystgaardsv.13A, 7047, Trondheim tlf.91376771 e-post: ellen.moe@allskog.no. Tilhørende dokumenter, planinitiativ og referat fra oppstartsmøte, legges ut på Heim kommune sin hjemmeside:  https://www.heim.kommune.no/