Eiendomsskattevedtak innenfor tidligere kommunegrenser: Hemne: Eiendomsskatteloven § 3A (faste eigedomar i heile kommunen)- generell sats 7 promille, sats for bolig/fritid 2 promille. Grunnet utsatt overgangsperiode beholdes i 2020 bunnfradraget på kr. 100.000 for eiendommer innenfor tidligere Hemne kommune. Halsa: Eiendomsskatteloven § 3A (faste eigedomar i heile kommunen) - generell sats 7 promille, sats for bolig/fritid 2,5 promille. Snillfjord: Eiendomsskatteloven §3 C (berre på næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum) - generell sats 7 promille, sats for bolig/fritid 0 promille. Hemne/Halsa/Snillfjord: For eiendomsskatteåret 2020 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2020 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.  

Lister over takster og utlignet skatt for 2020 ligger til offentlig ettersyn på Servicekontorene, 1.etg. Rådhuset, Trondheimsveien 1 og på Servicekontoret ved Liabø kommunehus, Glåmsmyrvegen 23, 6683 Vågland, i 6 uker fra 01.03.20– 15.04.20. 
 
Takstprotokoll sendes eier. Evt. krav om overtakst (klage) bes gitt skriftlig innen 15.04.20. Krav om overtakst sendes Heim kommune, Eiendomsskattekontoret, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra. 
 
Endringer i takstgrunnlag i løpet av eiendomsskatteåret blir gjort gjeldende fra 1. januar påfølgende år. Disse vil få tilsendt ny takstprotokoll.  
 
Eiendomsskatten betales i 5 terminer. Rådmannen har fullmakt til å fastsette/endre termindatoer. Eiendomsskatt for de med under kr 500,- i årsbeløp, innkreves i sin helhet på 1.termin. Innbetalingskort blir sendt skatteyterne sammen med kommunale avgifter. 
 
Mer informasjon om eiendomsskatt fås ved henvendelse til Heim kommune på tlf. 72 46 00 00 eller kommunens hjemmeside: www.heim.kommune.no 
 
Heim kommune, 20.febr. 2020, Eiendomsskattekontoret