Følgende vedtak ble enstemmig fattet:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til reguleringsplan for E39 Stormyra-Barhals (PlanID 50552021001), datert 6.12.2021, med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

 

Formålet med planarbeidet er å lage et formelt grunnlag for bygging av ny E39 på strekninga Stormyra-Barhals. Planarbeidet er utført av Statens vegvesen i samarbeid med Heim kommune. Det er tidligere vedtatt reguleringsplaner for strekningene E39 Stormyra-Vinjeøra og Vinjeøra-Haukvika vest, kalt alternativ 1 som legger opp til at ny E39 skal legges tvers gjennom Vinjeøra og mest mulig etter eksisterende E39. Denne vegløsningen vil Statens vegvesen gå bort fra og erstatte de vedtatte reguleringsplanene med «Reguleringsplan E39 Stormyra-Barhals». Denne planen med tilhørende konsekvensutredning (KU), alternativ 2 legges ut til offentlig ettersyn siden man nå ønsker å legge opp til at ny E39 skal gå etter en helt ny linje utenom Vinjeøra.

 

Planbeskrivelse og plankart finner du her

Presentasjon av traseen finner du her

 

Øvrige dokumenter inkludert delrapportene kan lastes ned fra Statens vegvesen sin hjemmeside under «Veiprosjekter» - «Høringer veiprosjekter» på www.vegvesen.no eller ved å følge denne lenken

 

Frist for merknader er satt til 31. mai 2022. Eventuelle merknader sendes til Heim

Kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra eller til post@heim.kommune.no.

 

I forbindelse med høringen arrangerer Statens vegvesen et åpent informasjonsmøte på Vinjeøra samfunnshus 26. april kl. 19.30. Møtet sendes også digitalt på kommune tv.