1. Ny vannledning fra FV 680 ved Stavåsen til Geilhaugen.

Prosjektet er en fornyelse av hovedvannledningen til Vinjeøra, som vil bidrar til mindre lekkasjer på ledningsnettet, økt forsyningssikkerhet til området, samt bedre vannkvalitet i området Vinjeøra.

Kontrakten har en verdi på kr 3.465.000 eks mva, og arbeidene skal være ferdigstilt 01.12.2021.

2. Nytt avløpsanlegg 120 fritidsboliger og 5 fastboende i Taftøyan.

Utbyggingen skal gjennomføres i samsvar med vedtatt avløpsplan for området. Kommunen skal etablere et kommunalt fellesanlegg bestående med 2 større slamavskillere, avløpspumpestasjon, nødstrømaggregat, spillvann pumpeledning og utslippsledning til sjø, hovedledninger spillvann, spillvannskummer, forlengelse av hovedvannledning med vannkummer og noe omlegging av eksisterende vanntilknytninger.

Kontrakten har en verdi på kr 10.870.000 eks mva, og arbeidene skal være ferdigstilt 15.09.2022.