Kartleggingen som tidligere ble gjennomført for Hemne, Halsa og Snillfjord er slått samen i en sømløs kartbase for Heim kommune. Den sammenslåtte kartleggingen legges derfor ut for medvirkning i perioden 24. mars til 14. april. Det blir også sendt ut et informasjonsskriv til lag/organisasjoner, barnehager og skoler.

Link til innspillsdialog (kart).

Veileder.

Saksfremlegg.

Det er viktig å presisere at dette ikke blir en plan som skal vedtas og at dette derfor heller ikke er en formel offentlig høringsprosess. Etter medvirkningsperioden foretar vi nødvendige justeringer og suppleringer i dataene basert på informasjon som blir samlet inn. Publikum oppfordres til å ikke kommentere selve verdisettingen (A-D), da denne verdien regnes ut basert på de 12 verdikriteriene/egenskapene. De oppfordres til å komme med presiserende og godt beskrivende innspill:

• Avgrensing av de kartlagte områdene. Er avgrensningene for snevre eller for store. Er det turstier/aktivitet som gjør at utformingen av området bør endres.

• Supplerende beskrivelser og informasjon om et område. Informasjon om et område som har betydning for en eller flere av egenskapsverdiene.

Endres en eller flere av disse egenskapsverdiene, kan det få betydning for endelig verdisetting. Derfor ønsker vi først og fremst en detaljert presisering på om det er en eller flere egenskaper som er vektet feil og dermed beskriver et område feil. Det er i den sammenheng også viktig å sammenligne nærliggende områder i forhold til hverandre, slik at det kan gjøres en helhetlig vurdering.