Fakta:

Familien koronavirus er ikke ny i Norge. Det er et av de vanligste virusene som invaderer lungene, i likhet med rhinovirus, respiratorisk syncytialvirus (RS-virus) og influensa, og gir sesongforkjølelse på høsten og vinterhalvåret. Covid-19 er et nytt medlem i Koronafamilien og er ikke tidligere sett blant mennesker.

Småbarn og skolebarn er generelt mer utsatte for vanlige luftveisinfeksjoner grunnet dråpesmitte og nærkontakt. Denne aldersgruppen er ofte smittet under de årlige utbruddene av sesonginfluensa, med et gjennomsnitt på 20–30 % av den pediatriske (barn) befolkningen.

Det en ser nå med Covid19 er at så mange som 98% av barna har et mildt til moderat forløp ved Covid19-infeksjon. De barna som har hatt et alvorligere forløp har hatt alvorlige risikofaktorer. Hvorfor barn får et langt mildere forløp enn voksne, forskes det nå mye på, men flere mulige forklaringer kan ligge bak. Barn i barnehagealder har et veldig aktivt immunsystem da det utsettes for regelmessige luftveisvirus. Gjennomgått infeksjon med andre varianter av koronavirus har i enkelte studier vist seg og ha kryssimmunitet ved Covid19, som da igjen gir et langt mildere forløp. Det kan også tenkes at virusindusert immunrespons med påfølgende vevsskade kan være mindre uttalte hos barn.

Blir barn smittet av SARS-CoV-2?

Det er påvist smitte hos mange barn, også i Norge, så det er ingen tvil om at viruset kan infisere barn. Så langt ser det ut til at barn i mindre grad blir smittet, enn voksne.     

Blir de syke?

Rapportering fra Kina, Korea, Italia og andre europeiske land dokumenterer at barn som smittes kan bli syke og få typiske symptomer som feber og luftveisplager. Studier fra Island nylig viser at så mange som 13% av barna var symptomfrie.          

Rammes de like hardt som voksne?

Rapportering fra andre land tyder sterkt på at barn med covid-19 stort sett får mildere symptomer enn voksne, og det er knapt registrert dødsfall blant barn. Blant de syke barna har det også vært relativt få som trenger intensivbehandling. De barn som har blitt alvorlig syke har hatt en bakenforliggende grunnsykdom.                                        

Sprer barn smitte? I så fall til hvem? Foreldrene? Andre barn?

På Island, som ligger høyest i verden på testing per innbygger, har 10–15 % av testede pasienter vist positiv prøve, men av de 268 barna under 10 år, er det kun 3 positive tester (1,1%). Islendingene har også gjort testing i befolkningen, med positivt utslag hos om lag 1% av de testede. Her inngår også 433 barn, og ingen av dem testet positivt, og dette blir tolket som at spredningen blant barn er svært lav. Smitteoppsporingen i Norge har avdekket <10 sannsynlige tilfeller av smitte fra barn. Alle er i alderen 12–15 år. Ut fra den dokumentasjonen som foreligger ser det altså ut til at smittede barn ikke utgjør en vesentlig smittekilde. 

Forebyggende råd:

De tre viktigste rådene for å bremse smittespredning er:

  1. Syke personer holder seg hjemme
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakt mellom personer

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense smitte, mens god håndhygiene, og spesielt unngå å ta seg i ansiktet med urene hender er viktig for å hindre å bli smittet.  Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer mulighet for smitte, også før symptomer på sykdom oppstå 

Risikogrupper: 

Covid-19 utgjør for flesteparten av oss ingen større trussel, og vi vil ha et lettere forløp og bli friske uten noen form for behandling. Studier vi begynner å få svar fra nå, indikerer altså at så stor andel som 98% av barna har et mildt forløp. For de få som har risikofaktorer vil det kunne medføre lengre og noe alvorligere sykdomsforløp. Barn i denne gruppen anbefales å vente med å komme tilbake til skolen.

Hvordan vet jeg om barnet mitt er i risikogruppe?                        

Dette er noe fastlegen din kan svare på. Det er fastlegen som kjenner sykehistorien til barnet ditt. Det er langt de færreste barn som er i noen risikogruppe, og de fleste med både diabetes, lungesykdom, hjertesykdom (uten hjertesvikt), allergi, trisomi 21, epilepsi, prematur fødsel (med god lungefunksjon) og stabil autoimmun sykdom med behov for immundempende medisin, vil kunne gå på skolen nå.   

Ved sykdom:

Elever og ansatte som har følgende symptomer skal ikke på skole/SFO:

- Feber

- Hoste

- Tungpusthet  

- Vond/sår hals

- Magesmerter

- Oppkast          

- Tett nese/tapt lukt og smaksans

I utgangspunktet skal en være hjemme til dagen etter en er frisk. Egne regler gjelder for barn og voksne med mistanke om, eller påvist, Covid-19.  Dette vil de det er aktuelt for få beskjed fra helsevesenet /fastlegen.

NB! Mange små barn (og voksne) får rennende nese etter å ha vært ute. Disse kan komme på skolen, så lenge de er friske ellers.

Barn og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent allergi) kan møte på skolen.     

                      

Testing forCovid -19:

Vi kommer til å teste langt flere fra nå av her i Heim. Både ansatte som jobber på skolen, og barn som går på skolen med symptomer vil bli testet. Har du et barn som er forkjølet/sykt skal du kontakte fastlegekontoret for vurdering og evt prøvetaking.  

Prøvetaking vil foregå utenfor legekontorene når dette er aktuelt, hvordan dette gjennomføres avtales direkte med legekontoret.               

 

22.04.20

 

Hanne Boksasp Bryn

Kommuneoverlege Heim

Heim Kommune