Grunnleggende smittevernråd

 1. Syke personer skal ikke være på skolen, i barnehagen og i SFO. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.
 2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
 3. Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.

Barn, elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehage, skole eller SFO, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. Etter gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn gå i barnehage og skole når de er i bedring og tilbake i sin vanlige form, og har vært feberfri i minst 24 timer, uavhengig om test er tatt. Man kan komme tilbake selv om man fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller hoste.

Smittevernmyndighetene anbefaler at personer med luftveissymptomer tester seg. Personer som får påvist korona skal isolere seg.

Trafikklysmodellen: Gult nivå på skolen innebærer disse tiltakene

Fra 16.12.21 gjeninnføres Trafikklysmodellen nasjonalt og i Heim kommune. Alle skolene skal da drives på gult nivå. Gult nivå innebærer disse tiltakene:

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
   

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
Hele klasser regnes som en kohort
To kohorter kan samarbeide utendørs
Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)
Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
Kohortvis/ trinnvis gruppeinndeling på SFO
Unngå trengsel og store samlinger
Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

 

Mer informasjon om Trafikklysmodellen finner dere her: Veiledere om smittevern i barnehager og skoler (udir.no)

Skoleskyss

Videre avklaringer ifht skoleskyss ut over det som gjelder per i dag har vi ikke fått ennå. Vi vil fortløpende informere om eventuelle endringer når Heim kommune blir kjent med disse.

Mer informasjon

For mer praktisk informasjon bes det om at foresatte kontakter den skolen som dere har elever i.

Trafikklysmodellen: Gult nivå innebærer disse tiltakene

 1. Ingen syke skal møte i barnehagen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
  Hele avdelinger regnes som en kohort
  Faste ansatte per kohort
  To kohorter kan samarbeide
  Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
  Avstand mellom ansatte (minst én meter) i ulike kohorter
  Unngå trengsel og store samlinger
  Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter
  Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter

Mer informasjon om Trafikklysmodellen finner dere her: Smitteforebyggende tiltak (udir.no)

Når skal barn, foresatte og ansatte ikke møte i barnehagen?

Barn og ansatte med luftveissymptomer:

 • Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte i barnehagen. Det er lav terskel for å holde seg hjemme.
 • De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Barn og ansatte bør teste seg og kan komme tilbake i barnehagen når de har negativ test og om de virker friske og er feberfrie. De kan komme tilbake selv om de har restsymptomer etter luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste).

Dersom dette ikke overholdes, får det store konsekvenser i den enkelte barnehage. Barn smitter andre barn og ansatte om det er covid 19 eller ikke og må være hjemme. I verste fall kan det føre til at en barnehage må stenge fordi de ikke har nok tilgjengelig personale til forsvarlig drift.

 • Der det er mulig leveres barna gjerne ute - færrest mulig inne i barnehagen.
 • Fortsatt så mye utetid som mulig.
 • Barna tar med matpakke.  
 • Det er normal åpningstid, men behovet kartlegges jevnlig og åpningstiden reduseres når det er mulig for å være best mulig bemannet når barna er tilstede.

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer, det avhenger av hva som skjer i samfunnet rundt oss.

Mer informasjon

For mer praktisk informasjon bes det om at foresatte kontakter den barnehagen barnet tilhører.