Grønt nivå i Heim kommune

I Heim kommune er vi nå på grønt nivå.

På grønt nivå kan barnehagehverdagen gjennomføres tilnærmet normalt, og det er ikke behov for organisering i kohorter.

Det vil fremdeles være noen viktige smitteverntiltak:

  • Ingen syke skal møte i barnehagen/skolen, selv med milde symptomer. Anbefalingene om testing for covid-19 skal følges.
  • Det er viktig å holde avstand (1 meter) der det er mulig.
  • Normalt renhold og god hoste- og håndhygiene.

 

Nytt testregime for barn på skoler/i barnehager

Hva er nytt?

Fordi vaksinedekningen er økende og de med høyest risiko for å få alvorlig forløp er beskyttet, er det innført noen lettelser i karanteneordningen. I utgangspunktet skal personer som har hatt nærkontakt med en bekreftet smittet person i smittekarantene. Noen (vaksinerte) har allerede unntak fra karanteneplikten.

Fra 16.august kan barn og unge under 18 år, og elever i videregående skole, slippe smittekarantene dersom noen i klassen, fritidsaktivitet eller omgangskrets er smittet. Forutsetningen er at man testes jevnlig. Husstandsmedlemmer, kjærester og tilsvarende nære kontakter til den smittede må fortsatt i ordinær smittekarantene.

Ordning med testing og unntak fra karantene er særlig ment for å legge til rette for opplærings- og utdanningsvirksomheter - dette gjelder kun smittekarantene (ikke innreisekarantene) og kun nærkontakter (ikke husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære).

Hvem kan unntas fra smittekarantene?

Testing i samsvar med retningslinjer kan erstatte smittekarantene som nærkontakt for:

  • barn og unge under 18 år.
  • personer over 18 år dersom kommunelegen beslutter unntak fra smittekarantene ved testing.

Unntaket fra smittekarantene ved testing gjelder generelt, både i skoletiden og på fritiden.

Hva skjer om man ikke tester seg?

Dersom testing i samsvar med retningslinjer ikke gjøres, må vanlig smittekarantene (10 døgn, med mulighet for å teste seg ut ved negativ test etter dag 7) gjennomføres.

Hva skjer ved smitte?

Ved påvist smitte skal kommunen definere gruppen nærkontakter.

Definisjon av nærkontakt: Personer som har vært nærmere enn 2 meter fra en smitteførende person i over 15 minutter, eller som har hatt direkte fysisk kontakt og som etter covid-19-forskriften har karanteneplikt (§§ 4, 1. ledd bokstav b, jfr. § 3). Ellers kan andre bli definert som nærkontakt etter vurdering av kommuneoverlegen.

Hvordan fungerer testingen for å slippe karantene?

Testmetode kan være godkjent antigen hurtigtest eller ordinær/annen godkjent test hos helsetjenesten. Ved bruk av hurtigtest vil vi ha svaret samme dag, i motsetning til ordinær test der det vil gå 1-2 døgn før man har svaret. Heim kommune vil forsøke å bruke hurtigtest der dette vurderes hensiktsmessig, slik at vi kan gi barna unntak fra karantene raskest mulig.

Nærkontakt med unntak fra smittekarantene skal være i karantene/ta særskilt hensyn til smittevern frem til resultat av test foreligger.

Når og hvor ofte skal det testes?

Helsedirektoratet anbefaler at kommunene benytter følgende retningslinjer for testing, som også vil være gjeldende for Heim kommune:

Personer over 13 år (aktuelt i ungdomsskole, videregående, høyskole, universitet og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet):

  • Nærkontakter testes raskest mulig (dag 1) og skal være i karantene inntil testsvar foreligger. Ved negativt testsvar kan de unntas smittekarantene. Bruk av hurtigtest fremfor ordinær test gir i dette tilfellet raskt testsvar som er av stor nytte for å redusere fravær fra skole.
  • Deretter test på dag 3 og dag 5 etter smitteeksponering. Karanteneunntaket forlenges ved fortsatt negative testsvar.

KORT OPPSUMMERT: PERSONER over 13 år: Test på dag 1, deretter test på dag 3 og 5 (totalt 3 tester)

Barn i barnehage og barneskole (barn inntil 12 år, samt 13-åringer på barneskole):

  • Nærkontakter testes raskest mulig (dag 1) og skal være i karantene inntil testsvar foreligger. Ved negativt testsvar kan de unntas smittekarantene. Bruk av hurtigtest fremfor ordinær test gir i dette tilfellet raskt testsvar som er av stor nytte for å redusere fravær fra barnehage og skole.
  • Deretter test på dag 3, 4 eller 5 (hvilken dag det blir gjennomført test bestemmes av kommuneoverlege i den enkelte situasjonen). Karanteneunntaket forlenges ved fortsatt negative testsvar.

KORT OPPSUMMERT: BARN under 13 år og 13-åringer i barneskole: Test på dag 1 og ny test på dag 3, 4 eller 5 (totalt 2 tester)

Det understrekes at barn som har unntak fra smittekarantene, pga jevnlig testing, umiddelbart skal holdes hjemme (isolasjon) og testes på nytt dersom de får symptomer underveis i smittefritaket.

Hva er målet med testingen?

Som med karantene er målet med «test istedenfor karantene» å redusere smitten. Dette gjør at testens evne til å fange opp smitteførende personer er det viktigste. Her er hurtigtestene gode selv om de er litt mindre sensitive enn en ordinær test. Ved å teste flere ganger øker man sannsynligheten for å fange opp smittede personer. To hurtigtester er derfor sikrere enn én ordinær tatt over samme periode. En annen viktig egenskap ved testene er svartid. Med ordinær er svartiden ofte rundt 1 døgn, mens analysetiden for en hurtigtest, som gjøres ute i kommunene, er ca. 20 minutter. Dette gjør at nærkontakter raskere kan fritas karantene etter første test, og at isolering og smittesporing rundt smittede nærkontakter kommer raskere i gang.

Ved testing ifm. unntak fra smittekarantene kan fremre neseprøve benyttes dersom vi har ressurser til det; denne er mer skånsom og anses å være sensitiv nok for dette formålet (ikke nødvendig med dyp neseprøve).

Det er lokale helsemyndigheter som har ansvar for organisering av testing og hvordan det skal gjennomføres. Pedagogisk personell skal ikke gjennomføre testing, men skal være behjelpelig for å legge til rette for dette ved behov. Smittesporingsteamet i kommunen har fremdeles ansvaret for å spore smitte og varsle nærkontakter.

Gjennomføring av testregime i Heim kommune:

Enkeltpersoner eller skoleklasser/barnehager som blir omfattet av ordningen med testing i stedet for karantene vil få spesifikk praktisk informasjon via etablerte informasjonskanaler fra skole og smittesporing. Den enkelte ungdom/familie vil få konkret informasjon fra smittesporingsteamet om hvordan man skal forholde seg – Smittesporingsteamet i Heim kommune tar kontakt.

Testing vil gjennomføres på en av to måter:

1) Oppmøte ved kommunal teststasjon (som ved ordinær testing) og/eller

2) Personell fra helsestasjon evt. annet helsepersonell vil gjennomføre testing ved barnehage/skole/annet egnet sted.

Valg av teststed og tidspunkt, samt praktisk gjennomføring vurderes av kommuneoverlege i det enkelte tilfelle.

Samtykke til testing

Testing i regi av kommunehelsetjenesten som beskrevet over er å anse som helsehjelp der testresultater skal registreres og det kreves samtykke fra foreldre til barn under 16 år. Etter pasient- og brukerrettighetsloven § 4-1 er det krav om samtykke til helsehjelp. Også smittevernloven bygger på at frivillighet er utgangspunktet for tiltak etter loven. Hovedregelen er at foreldre samtykker til helsehjelp på vegne av barn som er under 16 år, jf. § 4-4. Utgangspunktet er at foreldrene skal informeres om at det kan bli tatt test, slik at de i forkant kan ta stilling til om barnet kan testes. Slik testing vil anses som en del av den daglige og ordinære omsorgen for barnet, og det vil være tilstrekkelig at en av foreldrene blir informert og samtykker. Det er ikke et krav om uttrykkelig eller skriftlig samtykke til helsehjelp, jf. § 4-2. Kravene til dokumentasjon av samtykke øker jo mer inngripende tiltak det dreier seg om. Fordi tiltaket er lite inngripende er det ikke et krav om skriftlighet. Heim kommune ønsker likevel at den/de foreldre som ikke samtykker til testing som beskrevet ovenfor gir tilbakemelding om dette direkte til sin barnehage eller skole før en slik situasjon evt. skulle oppstå.

For dere som ikke ønsker å gi samtykke til slik testing i barnehage/skole bes dere om å ta kontakt med rektor/styrer i deres respektive skole/barnehage.

Vi ønsker til slutt å ønske alle barn og foreldre velkommen til et nytt, og forhåpentligvis smittefritt, skoleår. Sammen skal vi gjøre det vi kan for at barna nå skal få en så normal hverdag som mulig utfra situasjonen.

 

Med vennlig hilsen

Kommuneoverlegen i Heim kommune

Helsestasjon i Heim kommune

Kommunalsjef Oppvekst i Heim kommune