Heim kommunestyre behandlet i møte 20.05.2021 valg av ny vannkilde for Eide kommunale vannverk.

Under saksbehandlingen ble følgende vedtak fattet:

«Saken utsettes for prosess i politiske partier.

Videre behandlinger begrenses ned til to alternativer. Alternativ 1 Rovatnet og alternativ 2

Stormorrovatnet.

Midlertidig dele og byggeforbud i nedbørsfeltene til Vindalsvatnet og Ånnavatnet vedtatt av

kommunestyret i Hemne i sak 55/18 den 28.06.2018 oppheves.

Det gjennomføres offentlig høring av saken, for de alternative vannkilder kommunestyret velger å gå

videre med. Saken utsettes.»

 

Det understrekes at det etter vedtaket i saken, er det kun Stormorrovatnet og Rovatnet som er aktuelle alternativer for ny vannkilde

Som en følge av vedtaket legges nå dokumentene i saken ut til høring i 4 uker.

Innspill i saken må være kommunen i hende innen 01.07.2021. Innspill sendes elektronisk til post@heim.kommune.no, eller per post til Heim kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra.

Forsendelsen må tydelig merkes. «Høringsinnspill ny vannkilde Eide kommunale vannverk – sak 20/00822»

Dokumenter nummerert 00-04 er dokumenter som er utarbeidet etter at saksframlegg ble fremmet til politisk behandling, men ble presentert i kommunestyremøtet 20.05.2021.

Dokumenter nummerert 05-23 er dokumenter som ble sendt ut til politisk behandling til møtet 20.05.2021.

Vi ber om forståelse for at administrasjonen ikke har mulighet til å orientere enkeltpersoner om innholdet i dokumentene eller sende ut ytterligere informasjon i saken.

Høringsdokumenter
00 - Saksprotokoll KS, 20052021, Sak 38_21, Ny vannkilde - Eide kommunale vannverk.PDF
01 - Presentasjon til Kommunestyret 20.05.2021.pdf
02 - Eide kommunale vannverk - Valg av vannforsyningskilde.pdf
03 - Revisjon av restriksjoner for beskyttelse av vannkilden.pdf
04 - Norsk PEFC skogstandard.pdf
05- Saksframlegg - 20_00822-21 Ny vannkilde - Eide kommunale vannverk.PDF
06 - Vedlegg 01 - 20_00822-24 Hoved- og reservevannforsyning Heim kommune-Utredning.PDF
07 - Vedlegg 02 - 20_00822-24 Vedlegg 5 M-rap-01-rev.04-1350034841 Sammenstilling av analysedata.PDF
08 - Vedlegg 03 - 20_00822-24 Vedlegg 6 K-Not-001- Vannforsyning-Grunnvannsnotat - Rev03.PDF
09 - Vedlegg 04 - 20_00822-20 Sammenstilling av utredningsarbeid angående natur- og friluftsliv ny drikkevannsk.PDF
10 - Vedlegg 05 - 20_00822-26 MU2019-2-Drikkevannskilde_i_Heim_kommune_for_Eide_kommunale_vannverk_orginal.PDF
11 - Vedlegg 06 - 20_00822-23 00 - [Ugradert uttrekk] - Ny vannkilde Eide kv - Felles for alle vannkilder.PDF
12 - Vedlegg 07 - 20_00822-23 01 - Ny vannkilde Eide kv - Alternativ 1 - Rovatnet.PDF
13 - Vedlegg 08 - 20_00822-23 02 - Ny vannkilde Eide kv - Alternativ 2 - Stormorrovatnet.PDF
14 - Vedlegg 09 - 20_00822-23 03 - Ny vannkilde Eide kv - Alternativ 3 - Vinddalsvatnet.PDF
15 - Vedlegg 10 - 20_00822-23 04 - Ny vannkilde Eide kv - Alternativ 4 - Ånnavatnet.PDF
16 - Vedlegg 11 - 20_00822-23 05 - Ny vannkilde Eide kv - Alternativ 5 - Vinddalsvatnet og Ånnavatnet.PDF
17 - Vedlegg 12 - 20_00822-21 Hydrologisk kapasitet til vannkilder Hemne - 10208959-01-RIVASS-RAP-001_rev00.PDF
18 - Vedlegg 13 - 20_00822-21 Saksprotokoll sak 55_18 28.06.PDF
19 - Vedlegg 14 - 20_00822-21 Saksframlegg med vedlegg Ksak 55_18 28.06.PDF
20 - Vedlegg 15 - 20_00822-27 Notat om klausulering.PDF
21 - Vedlegg 15 bilag 1 - 20_00822-27 1 - Klausuleringsbestemmelser.PDF
22 - Vedlegg 15 bilag 2 - 20_00822-27 2 - KPA Melhus kommune 2013.PDF
23 - Vedlegg 15 bilag 3 - 20_00822-27 Oversikt bygningstyper i nedbørsfelt utredet som vannkilde for Eide kommunale vannv.PDF

 

For utdypende informasjon, anbefales å se opptak fra møtet i kommunestyret den 20.05.21.