Helse- og omsorgstjenester er betegnelse på alle private og offentlige institusjoner og virksomheter i samfunnet som har til formål å forebygge, diagnostisere og behandle sykdom, å yte pleie og omsorg til syke mennesker eller å rehabilitere og attføre pasienter etter sykdom og skade. Kommunen skal gjennom helse- og omsorgstjenesteloven sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Helsetjenester på dette nivået kalles også primærhelsetjeneste eller førstelinjetjenesten. 

I nye Heim har vi god tilgang på helsetjenester med kompetente fagfolk. Helsetjenestene er stort sett lokalisert på Kyrksæterøra og Liabø hvor du finner legetjeneste, helsestasjon og jordmortjeneste, psykisk helsetjeneste, pleie- og omsorgstjenester, fysio- og ergoterapitjeneste, dagsenter, aktivitetssenter og en rekke omsorgsboliger. Videre har Fylkeskommunen sin tannhelsetjeneste i disse sentrene. I Heim er det også en privat tannklinikk med tre tannleger. Heim kommune (delen av gamle Hemne og Snillfjord) deltar i felles legevakt med 7 andre kommuner Denne legevakten er lokalisert ved Orkdal Sykehus og betjener innbyggerne på kveld, natt og helg. Halsadelen i Heim har legevaktsamarbeid og medisinsk akuttberedskap med Aure og Smøla og sokner til helseforetaket i Møre og Romsdal. 

I tillegg til kommunale fysioterapeuter har kommunen driftsavtale med tre private institutt.