Diabetes

Personer med type 1- og type 2-diabetes har økt dødelighet og risiko for senkomplikasjoner fra hjerte- og karsystemet, nyrer, øyne og nerver. Svangerskapsdiabetes er forbundet med økt risiko for komplikasjoner i svangerskapet for mor og barn.

Sykdomsbyrdeberegninger viser at diabetes utgjør en vesentlig del av sykdomsbyrden i Norge. For diabetes utgjorde tapte leveår rundt 25 prosent av antall helsetapsjusterte leveår, mens sykelighet stod for den resterende sykdomsbyrden i 2015. Diabetes er på syvende plass når det gjelder sykelighet, etter blant annet rygg- og nakkeplager, vanlige psykiske lidelser og migrene. Diabetes mellitus er en kronisk sykdom, der antall personer som får diagnosen øker globalt, men den siste rapporten fra folkehelseinstituttet viser at andelen nye årlige tilfeller i Norge har flatet ut. Det anslås at totalt 190 000 nordmenn har diagnostisert type 2-diabetes. Det er sosioøkonomiske og geografiske forskjeller i forekomst av diabetes type 2. Overvekt og røyking er to viktige risikofaktor for utvikling av type 2-diabetes og forekomst av type 2-diabetes kan derfor si noe om befolkningens kosthold, fysisk aktivitet og røykevaner.

Heim ligger noe lavere enn både fylkene og landet som helhet vedr. bruk av legemidler for type 2-diabetes. Det samme gjelder kjønnsforskjeller hvor statistikken viser at det er flere menn enn kvinner som bruker legemidler for type 2-diabetes i Heim. Statistikken viser at flere menn enn kvinner har diabetes type-2, men andelen kvinner med diabetes type 2 øker fra 2011 fram til 2018.

 

Kilde:

Hjerte og kar

Hjerte- og karsykdommer er den ledende dødsårsaken i Europa, og rett under halvparten av dødsfallene skyldes koronar hjertesykdom. Å måtte leve med en slik kronisk sykdom kan oppleves som krevende og kan påvirke livskvaliteten. Fysisk helse, psykiske symptomer og fysisk aktivitet er faktorer som gjennom tidligere forskningsfunn har vist seg å påvirke livskvaliteten hos personer med koronar hjertesykdom.

Befolkningens bruk av sykehustjenester kan gi en viss pekepinn på viktige trekk ved så vel helsetjenester som helsetilstand i kommunene. Sykehusinnleggelser kan gi innsikt i problematikken rundt utbredelse av både sykdom og bakenforliggende risikofaktorer, og kan bidra med verdifull informasjon for å få oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Utbredelsen av hjerte- og karsykdom kan gi informasjon om befolkningens levevaner. Det har vært nedgang i forekomst av hjerte- og karsykdom de siste tiårene, men utbredelsen av risikofaktorer som røyking og fysisk inaktivitet tyder på at lidelsene fortsatt vil ramme mange. Hjerte - og karsykdommer skyldes arvelige faktorer i samspill med faktorer som røyking, høyt blodtrykk, høyt kolesterol og diabetes.

I gamle Hemne ligger tallene på landsgjennomsnittet som er noe høyere enn snittet for Trøndelag. Kommunen skiller seg ut fra sø i Trøndelag og landet som helhet i og med at det er registrert flere kvinner enn menn med hjerte- og karsykdommer.

Gamle Halsa er blant de ti beste kommunene i landet når det gjelder antall forekomster av hjerte- og karsykdommer. Også i tidligere Halsa kommune er det større forekomst av antall kvinner med hjerte- og karsykdommer enn menn, men kommunen ligger likevel på landsgjennomsnittet. Menn ligger langt lavere enn landet for øvrig.

Kilde: 

Kols og astma

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en sykdom som kan gi betydelig funksjonshemming. KOLS er en samlebetegnelse på en gruppe kroniske lungesykdommer som fører til hindret luftstrøm gjennom luftveiene. Det er en alvorlig lungesykdom med varig nedsatt lungefunksjon. Røyking forklarer to av tre tilfeller av KOLS. Arbeidsmiljø og arvelige egenskaper spiller også en rolle. KOLS-pasienter har økt risiko for å få flere andre sykdommer samtidig. Eksempler er hjerte- og karsykdom, lungekreft, depresjon og beinskjørhet 

Personer med grunnskoleutdanning har tre ganger høyere risiko for KOLS enn personer med universitetsutdanning. Dette gjelder også når en tar hensyn til røykevaner og yrke. En kjenner ikke de underliggende årsakene, men forhold gjennom livsløpet som varierer med sosioøkonomisk status kan ha betydning for utvikling av KOLS. Det er faktorer som lav fødselsvekt, luftveisinfeksjoner og miljøfaktorer som kosthold, luftforurensing og boligstandard.

Det er færre innbyggere i Heim som er legemiddelbrukere enn i Trøndelag  og landet som helhet, som følge av KOLS og astma. Det er flere kvinner enn menn som også er trenden i landet for øvrig. Legemiddelbruk mot KOLS og astma kan ikke betraktes som synonymt med sykdomsforekomst og reseptfrie legemidler er ikke tatt med i statistikken.

 

Kilde: 

 

 

Kreft

Den norske befolkningen er i stadig vekst, og en økning i antall eldre vil også føre til at flere mennesker vil få en kreftdiagnose. Kreft er ikke én enkelt sykdom, men en fellesbetegnelse for en rekke sykdommer som kan ha forskjellige risikofaktorer og ulik sykdomsutvikling. Det tar ofte lang tid fra eksponering til man utvikler kreft, og mange faktorer kan derfor medvirke til at sykdommen oppstår. Kosthold, fysisk aktivitet, røyke- og alkoholvaner er faktorer som har betydning for kreftforekomsten. Det anslås at ett av tre krefttilfeller henger sammen med levevaner. Bedre undersøkelsesmetoder og behandling fører til at flere overlever. Flere mennesker vil av den grunn bli frisk eller leve videre med sin kreftsykdom. Studier viser at forholdet mellom psykososiale faktorer og helserelatert livskvalitet er tre til fire ganger så sterkt som forholdet mellom følgetilstander av behandling og helserelatert livskvalitet ved enkelte krefttyper.

Gamle Hemne ligger på landsgjennomsnittet når det gjelder krefttilfeller.

Tidligere Halsa kommune ligger gjennomsnittlig over både Møre og Romsdal og landsgjennomsnittet når det gjelder tykk- og endetarmskreft og lungekreft. Når det gjelder hudkreft ligger gamle Halsa betydelig under landsgjennomsnittet og under gjennomsnittet for fylket. Samlet sett har disse typene kreft hatt en økning igjennom en 15 årsperiode, på lik linje med landet for øvrig.

Kilde:

 

Lengre livsløp

Det vil bli et økende antall eldre fram mot 2030, særlig når det gjelder gruppen 80+. De fleste eldre mestrer godt eget liv, men statistisk vil 25% av de over 80 år ha behov for forsterket omsorgstjenester. Med økende levealder vil vi få et økt antall demenstilfeller. Det vil gi store utfordringer i demensomsorgen der framskriving for Hemne viser 40 flere demente i 2030 med stort behov for heldøgns tilbud. Risikofaktorer for demens ser for en stor del ut til å være de samme som risikofaktorene for hjerte- og karsykdommer. Tiltak som rettes mot forebygging av hjerte- og karsykdommer, kan trolig også redusere antall tilfeller av demens. Gener spiller en vesentlig rolle for demens. 

Kilder: 

Demensplan 2020 

Muskel og skjelettsykdommer

Samlet sett er sykdommer innenfor denne diagnosegruppen den som "plager mest og koster mest". Muskel- og skjelettsykdommer omfatter et bredt spekter av tilstander fra kortvarige og smertefulle til kroniske og invalidiserende plager, som har stor innvirkning på livskvalitet og arbeidsevne. Mange får store helseplager og redusert livskvalitet. I Norge er diagnoser innenfor dette feltet de vanligste årsaker til sykefravær og uførhet. Sett under ett har mange typer muskel- og skjelettsykdommer/plager sammenheng med økende alder, stillesittende livsstil og til dels overvekt. 

For nye Heim viser statistikken en høyere forekomst enn både Trøndelag og Møre og Romsdal og landet som helhet. Tallet er høyere for kvinner enn for menn. Man ser en økning i forekomster med økende alder. 

 

Kilder: 

Folkehelseinstituttet  

Psykisk helse

Å bedre befolkningens psykisk helse og livskvalitet er en viktig og likeverdig del av folkehelsearbeidet. God psykisk helse skapes ikke først og fremst i helsetjenestene i kommunen, men i de miljøene en omgir seg i. For eksempel familien, barnehagen, skolen, arbeidsplassen, nabolaget eller de frivillige organisasjonene. Dersom disse miljøene gir en opplevelse av trygghet, tilhørighet og mestring hos den enkelte bidrar de til god psykisk helse. Når det gjelder psykiske plager hos den voksne delen av befolkningen ligger tallet for psykiske symptomer og lidelser i Heim på landsgjennomsnittet. Samtidig vet man at det er en betydelig høyere andel av muskel- og skjelettlidelser i Heim enn eller i landet.  Man vet at psykososiale belastninger påvirker kroppslige plager og utgjør en stor del av sykefraværet og er en stor folkehelseutfordring. 

Ungdomstiden er en sårbar periode som byr på store omveltninger, både kroppslig og mentalt. Mange unge sliter psykisk i perioder, og depresjon og angst er de vanligste plagene. Psykiske lidelser i barne- og ungdomsårene ser ut til å ha mer vidtrekkende negative konsekvenser enn fysisk sykdom. Gode oppvekstbetingelser i familien, barnehage og skole, og gode relasjoner til jevnaldrende kan være med å forebygge psykiske lidelser hos barn og unge. 

 I gamle Hemne kommune angir 12% av ungdomsskoleelevene at de er mye plaget av psykiske symptomer, mens 21% av elevene ved videregående skole angir det samme. Tilsvarende tall for hele landet er 13% og 17%. Tallene fra 2017 viser en økning fra tilsvarende undersøkelse i Hemne i 2012 hvor 11% av ungdomsskoleelevene og 9% av elevene i videregående skole rapporterte psykiske plager. På helsestasjonen og skolehelsetjenesten møter man en del elever med negativ utvikling når det gjelder egen helse, overvekt, mobbing, og tidlig debut med rusmidler. De møter også en del barn og unge med dårlig selvbilde, faglige og sosiale vansker. Mange opplever at de ikke strekker til da de opplever mye stress. Ungdommen i gamle Hemne ligger markant under snitt på spørsmål i Ungdata om hvor fornøyd de er med egen helse. 

Ungdom i gamle Halsa er mer ensomme enn i både fylket og landet. Tallet er på 26% i gamle Halsa og 21 og 20% for fylket og landet. 84 % av ungdommene i gamle Halsa har en fortrolig venn, mens landsgjennomsnittet ligger på 90% og fylket på 89. Når det gjelder ungdom som sier det blir mobbet, så ligger gamle Halsa på fylket og landsgjennomsnittet som er på 7-8 %. Ungdom som er skadet pga. vold ligger i gamle Halsa litt over både fylket og landsgjennomsnittet og ligger på 9%. 

Kilder: 

Tannhelse

Tannhelsen er en viktig del av den totale helsen og er derfor en vesentlig indikator når det gjelder folkehelse. Det er som regel de samme faktorene som gir god helse som også gir god tannhelse. Å ha en sunn munn dreier seg om mye mer enn å ha et pent smil. Dårlig munnhygiene øker risikoen for en rekke alvorlige sykdommer, fordi den orale, mentale og den generelle helsa påvirker hverandre gjensidig. 

Karies er en indikator som kan synligjøre tannhelsen. Det er vel kjent at kariesforekomsten blant barn er dramatisk redusert, og eldre mennesker i dag har langt flere gjenværende tenner enn deres forfedre hadde. Trass i forbedringen er sykdommer som karies og periodontitt, fortsatt et folkehelseproblem, og mange mennesker får sin livskvalitet redusert på grunn av dårlig tannhelse. 

Over halvparten av alle fysiske overgrep skjer i hode- halsregionen, og en stor del av de seksuelle overgrepene er orale. Dårlig tannhelse kan også være en indikator på omsorgssvikt. 

  

I Heim har tannhelsa til barn og unge blitt bedre de siste årene.   

Unge og voksne med store hjelpebehov

Å mestre eget liv og ha god livskvalitet er viktig, og alle må sikres samme muligheter til å delta i aktiviteter i samfunnet ut fra egne forutsetninger.  Målet er full likestilling og muligheter for alle med nedsatt funksjonsevne. 

I gamle Hemne kommune har i årene framover store utfordringer når det gjelder barn og unge med til dels store omsorgsbehov. Manuell telling viser en jevn økning fra om lag 6 nye personer i 2017 til totalt 23 personer i 2027. Da er ikke de som har tjenester i 2016 tatt med i beregningen. Dette er også en nasjonal trend. Felles for denne gruppen er at de i dag er i skoleverket med til dels store ressursbehov på dagtid, og foreldreomsorgen dekker i stor grad resten av døgnet. Denne gruppen vil fra 18 års alderen ha et stort behov for tilbud om miljøarbeid, habilitering, både jobbrelatert- og fritidsrelatert aktivitet og omsorgsbehov. 

  

I gamle Halsa bor også unge voksne med store hjelpebehov, men antall er vanskelig å oppgi pga. hensyn til identifisering.  

Kilder: 

Veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov