Drikkevannsforsyning

Drikkevann skal være hygienisk betryggende, klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre fare for helseskade i vanlig bruk. Rent vann er en livsnødvendighet for alle levende organismer. Det daglige væsketap må erstattes med tilførsel av ny væske, og fra et helsemessig synspunkt er det ønskelig at det meste erstattes med rent drikkevann, og minst mulig med andre, mindre helsebringende drikkevarer. Drikkevannsforskriften stiller krav om beredskapsplan for vannverkene, og risikobasert prøvetakingsplan. Mattilsynet kontrollerer driften av vannverkene. 

  

Heim kommune driver 7 kommunale vannverk: 

  • Eide kommunale vannverk  

  • Stamnesdalen vannverk  

  • Storoddan vannverk  

  • Taføyan vannverk  

  • Staurset vannverk  

  • Valsøyfjord vannverk  

  • Fjærlia vannverk  

I tillegg finnes det flere private vannverk i Heim kommune. Mattilsynet skal ha oversikt over alle vannverk som forsyner to eller flere abonnenter. 

  

Alle disse leverer vann av god kvalitet i henhold til drikkevannsforskriften. 

  

Heim kommune har store utfordringer med vannkilden til Eide kommunale vannverk. Utfordringene går på at grunnvannsanlegget ikke er i stand til å levere nok vann i perioder, som følge av forhold i grunnen. Dette gjør at kommunens største vannverk er i risiko for at det blir for lite rent vann til innbyggerne. Vannverket har heller ingen godkjent reservevannforsyning, noe som gjør situasjonen kritisk. Nytt vannbehandlingsanlegg og ny vannkilde for vannverket er under utredning. Planlagt byggestart for nytt vannbehandlingsanlegg i løpet av 2018. 

  

Linker: 

Trafikksikkerhet

Hvert år dør over 100 mennesker i trafikkulykker i Norge. I tillegg er det svært mange som blir skadd i denne typen ulykker. Alvorlige trafikkulykker er en trussel mot den enkeltes liv og helse, men gir også store kostnader for samfunnet. Blant ungdom og unge menn er trafikkulykker årsak til både redusert helse og tapte liv. Det er et stort potensiale for forebygging av ulykker. 

  

For Heim kommune er E39 hovedtransportåren mellom Halsa og Orkdal. FV680 går videre fra Vinjeøra, gjennom Kyrksæterøra og videre til Aure kommune og Tjeldbergodden. Videre knytter FV301 Hemne mot Snillfjord. Heim kommune er en langstrakt kommune og det er lange veistrekninger av varierende kvalitet i kommunen. I tillegg til å være en kommune med stor mengde gjennomgangstransport, er også kommunen en stor hyttekommune.  Dette gjør at trafikken langs veinettet er stor i forhold til kommunens innbyggerantall. E-39 går tvers gjennom Halsa og vi har to fergeleier. Tall fra de siste tjue årene viser stor forekomst av ulykker i trafikken. Dette kan relateres med økt hastighet i forbindelse med å nå ferga og en økende andel tungtransport langs E-39. Påkjørsel av hjortevilt er særlig konsentrert langs E39 mot Halsanaustan, mellom Liabøen og Henna, Hofset, mellom Stormyrakrysset og Sødalsmyra og ved Borstad. Langs RV 680 mellom Stormyrakrysset og Kyrksæterøra moderat tetthet. Langs Hellandsjøveien mellom Haugen og Røstvollen er det høy tetthet av påkjørsler. 

  

Kilder: 

Vegkart med ulykkesstatistikk (Statens vegvesen) 

Universell utforming

Universell utforming, eller bruk av livsløpsstandard, er et begrep innen samfunnsplanlegging, IKT, design, arkitektur, tjeneste- og produktutvikling. 

Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne. Målet er at universelt utformede løsninger skal kunne brukes av alle, slik at spesialløsninger unngås. Prinsippet anvendes ved utvikling av produkter, tjenester, bygg og infrastruktur. Eldre bygninger og anlegg er ikke alltid universelt utformet. 

Heim kommune vil ha fokus på universell utforming gjennom plan og byggesak, samt gjennom egne byggeprosjekter. 

På Kyrksæterøra handler sentrumsprosjektet blant annet om universell utforming av møteplasser og gang- og sykkeltraséer. Nærturterrenget skal videreutvikles med sammenheng i eksisterende traséer og nye traséer langs kyst og elv. Rådhuset på Kyrksæterøra har ikke universell tilgang til kontorer i 2. etg (administrativ og politisk ledelse + møterom), planlegges etablert ila. 2019-20. 

På Liabø er det etablert helseløype med universell utforming. Universell utforming i eldre forsamlingshus og kirker er ikke tilrettelagt for bevegelseshemmede og ikke godt nok for hørselshemmede. Inngangsparti til biblioteket og sykehjemmet er ikke tilpasset enkelte bevegelseshemmede. Vi har utfordringer med skilting og merking til offentlige bygg i Halsa. Knarrbukta, som er et statlig sikret friluftsområde, er ikke universelt utformet.  Nye bygg som skolen, Halsahallen og barnehagene er universell utformet for bevegelseshemmede, men forbedringspotensial for tilrettelegging til syn- og hørselsproblematikk.  

Støy

De viktigste kildene til støy er samferdsel, tekniske installasjoner, industri, naboaktiviteter, bygge- og anleggsvirksomhet. Støy fra biler, busser, tog og fly er blitt redusert, men det har godt og vel blitt oppveid av en trafikkøkning. 

Støyproblemene er størst i byer og tettbygde strøk. Negative helsevirkninger av støy er knyttet til støy som en stressfaktor som kan påvirke atferd, trivsel, kommunikasjon, hvile og søvn. Senere tids forskning tyder også på en sammenheng mellom støy og økt risiko for hjerte-karsykdom. Kraftig støy kan forårsake hørselsskade. Hørselsskadelig støy er ikke bare relatert til arbeidssituasjoner, men forekommer også på fritiden. Det er store individuelle forskjeller i følsomhet overfor støy, og effektene av støy vil være avhengig av en rekke andre faktorer enn selve støyen. Det er også stor usikkerhet knyttet til beskrivelsen av enkeltindividets eksponering. 

  

Det er ikke rapportert at det er spesielle områder der det er utfordringer med støy i Heim kommune. Men langs E39 er støy et økende problem. Beboere og ansatte ved sykehjemmet og Liatun opplever støy på uteområde og veranda vendt mot E39. Bolighus nær E39 er utsatt for økende støy etter hvert som trafikken øker. Tungtrafikken er mer økende enn persontrafikk. På sikt skal E39 legges om og det blir færre bolighus langs veien. 

Heim kommune følger gjennom arealplanlegging veiledere på området når det gjelder støy. 

   

Kilde: 

Folkehelseinstituttet - kunnskapsdatabase - støy her finnes mer informasjon om støy og støyproblematikk 

Retningslinjer for støy i arealplanleggingen finnes her 

Utendørs luftkvalitet

God luftkvalitet er viktig for folkehelsa. Kortvarig eksponering for luftforurensning gir hovedsakelig forverring av eksisterende sykdommer, mens langvarig eksponering også kan bidra til utvikling av sykdom. 

Den eksisterende kunnskapen tilsier at flere ulike utslippskilder kan ha betydning for helsa vår. Spesielt viktig er eksponering for svevestøv, enten det kommer fra trafikk eller andre kilder. 

I Heim kommune er bebyggelsen svært spredt, og i offentlig informasjon om lokal luftkvalitet i Norge er det ingen utslag. Det foretas ikke målinger av utendørs luftkvalitet i Heim, da det spesielt er de store byene som er gjenstand for slike målinger. 

Imidlertid vet vi at utslipp av klimagasser fra prosessindustrien i Heim utgjør 66,2 tonn CO2 ekvivalenter per innbygger i 2017 (Hemne), sammenliknet med 6,2 (Trøndelag), 21,7 (Orkdal) og 8,2 (Indre Fosen). 

  

Kilder: 

Infeksjonsepidemiologi

Tuberkulose er en infeksjonssykdom som kan ramme mange organer. Den vanligste og eneste smittsomme formen er lungetuberkulose. Av dem som smittes med tuberkulosebakterien vil kanskje en tidel utvikle sykdom i løpet av livet. Tuberkulose var en folkesykdom i Norge rundt 1900-tallet. På grunn av virksom vaksine, kunnskap, gode sanitære og hygieniske forhold, gode testmuligheter og etter hvert, god behandling er det i dag få tilfeller av tuberkulose i Norge (300 - 400 tilfeller pr år). 

Tuberkulosetesting og oppfølging av sykdom blir godt ivaretatt i Hemne kommune. Hemne kommune har en meget god vaksinedekning i befolkningen. Imidlertid har vi de samme utfordringene som resten av landet med at noen velger bort vaksine til sine barn. Alle smittsomme sykdommer som avdekkes blir behandlet og fulgt opp. Helsestasjon for ungdom er en arena som ungdom oppsøker for å få tatt prøver på seksuelt overførbare sykdommer. Vi har gjennom flere år hatt stabilt lave tall. 

Det har vært stort fokus fra legekontoret sin side i 2017-2018 på influensavaksine av helsepersonell i Halsa, noe som har gitt resultater. Over landsgjennomsnittet med helsepersonell som jobber med brukere i risikogruppen vaksinerte seg i 2017 og 2018. 

  

Kilder: 

Helsestasjonene i Heim 

Legekontoret i Halsa 

Mer om tuberkulose 

Friområder og friluftsområder

En stadig større del av befolkningen bor i byer og tettsteder. Det fører til et økt behov for grøntområder og utfartsområder i nærheten av bebyggelse. God helse innebærer mer enn sunt kosthold og trening. Vi må også ha steder å utfolde oss. Tap av grønne plasser kan true folkehelsen og hindre oss i å være fysisk aktive, i følge forskere fra universitetet for miljø- og biovitenskap. 

I (fremtidig) Heim kommune har vi flere godt tilrettelagte friområder og statlig sikrede friluftsområder: Røstøya, Magerøya, Stamnesøya, Ytterøya og Jamtøya friluftsområder og Knarrbukta i Halsanaustan. Gjennom turstiprosjektet jobbes det med skilting og tilrettelegging av utvalgte turstier ved Kyrksæterøra. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Hemne kommune, Kjørse hytteforening og KIL-friidrett. Halsa kommune har gjennom de senere årene lagt stor vekt på utvikling og økt bruk av friluftsområdene og aktiviteter knyttet til vandring og skigåing. Skilting, merking og GPS- tråkk av løyper er gjennomført i stor stil. 

Populære badeplasser er Fjærvika rundt Halsahalvøya, Knarrbukta i Halsanaustan, Fossen i Valsøybotn, Heimsvatnet-Kvitsand badestrand og nord/vestlige deler av Rovatnet. 

Det kjøres opp skispor på Betna-Glåmen og skihytta på Vesse/Kyrksæterøra hver vinter. I Betna har tråkkemaskina påkoblet en GPS og på loyper.net kan man finne ut når skisporet sist er tråkket opp. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, friluftsrådet, skikretsen og Betna IL. Frivillige tråkker opp spor med scooter andre plasser i Halsa. 

Kartlegging og verdsetting av friluftsområdene er under utarbeiding i Halsa og egen temaplan for dette har vært lagt ut for innspill. For Hemne er denne ferdig utarbeidet, og vil samordnes til felles oversikt for Heim ila. 2020. 

Gjennom medlemskap i Friluftsrådet i Nordmøre og Romsdal deltar vi blant annet på turkassetrimmen Stikk UT!, som er blitt enormt populær i hele fylket. Det er lagt inn ca. 40 turer i morotur som er Møre og Romsdal fylkeskommunes egen turdatabase. Der finner man beskrivelser av turer. Halsa har et eget Stikk UT!-korps med frivillige som har ansvaret for sin egen tursti. Dette vil videreføres i Heim kommune. 

Kristiansund og Nordmøre turistforening har mange merkede turer i Heim og vi ligger midt i Fjordruta, som er ei kystnær vandrerute tilknyttet hav og fjell, der vandreren går gjennom et svært variert landskap med spektakulær utsikt mot tinder og tårn fra Indre Nordmøre til Trøndelag. 

  

Kilder: 

Inneklima

Radon og datterproduktene er kreftfremkallende for mennesker, og regnes å være den viktigste risikofaktoren for lungekreft nest etter røyking. Den kreftfremkallende effekten av radon forsterkes i betydelig grad av røyking. Det er liten eller ingen radonproblematikk i Heim på grunn av berggrunnens beskaffenhet. NGU har utarbeidet eget aktsomhetskart som blant annet går på Radon. 

Kartene kan finnes på NGU sin kartløsning Radon aktsomhetskart. Kartlaget for Radon finnes ved å gå inn under menyen "Sikkerhet" til venstre i kartet. 

Avfallshåndtering

Avfall utgjør en stor og uensartet gruppe som inneholder mange forskjellige stoffer og komponenter. Avfallsmengdene vokser i et moderne samfunn, og dette stiller økende krav til kildesortering, gjenbruk og effektiv sluttbehandling. 

De forskjellige bestanddelene i avfall kan skade helsen ved at de kan ha uheldige kjemiske egenskaper, ved at de kan avgi stråling, eller ved at de fører til spredning av bakterier og virus som kan gi sykdom. Farlig avfall betyr et særskilt problem ved sitt innhold av potensielt miljø- og helseskadelige stoffer. Direkte helseskader knyttet til avfall og avfallsbehandling kan være vanskelig å påvise. Samtidig kan særlig husholdningsavfall være kilde til spredning av lukt og på den måten bety et stort problem. 
Miljøforurensning knyttet til avfall skyldes bl.a. det store innholdet av næringssalter, lekkasje av tungmetaller og klimagasser fra avfallsdeponier, og utslipp av klorerte organiske forbindelser som dannes ved forbrenning under ikke-optimale forhold. Kommunene kan bidra til reduserte helse- og miljøproblemer fra avfall først og fremst ved sitt forebyggende helse- og miljøarbeid. Viktige arbeidsområder er å sikre tilfredsstillende forhold for innsamling, oppbevaring og sluttbehandling av farlig avfall, og å etablere gode systemer for kildesortering av husholdningsavfall. 

Med bakgrunn i endrede krav i lovverk og forbrukeres forventninger har HAMOS og NIR i 2018, og Envina i 2019 inngått en intensjonsavtale om å danne et nytt og fremtidsrettet miljøselskap. Selskapet skal dannes ved at man fusjonerer dagens 3 selskaper, samt virksomhetsoverdrar ressurser fra de kommunene som har drevet deler av ordningen selv. Det nye selskapet vil omfatte 17 kommuner fra 1.1.2020, med til sammen 130 000 innbyggere. Selskapet vil ha en omsetning på rundt 250 millioner og betjene 100 000 tonn avfall. Selskapet vil ha om lag 100 årsverk. 

  

Strandryddeaksjon - pågått i en 4-5 årsperiode. Frivilligheten, bedrifter (Lærøy, Salmar - sponser ryddaksjoner) skole, barnehager og sammen med Halsa kommune har årlige strandryddeaksjoner. 1. mai - 20 juni. 

Stikk ut og plukk er Friluftsrådets nye satsning der innbyggeren i kommunen kan levere sekker fra ryddeaksjoner og få kr. 100  i pant pr. sekk. Avfallet levers på gjenvinningsstasjonen på Liabø. Det er kjøpt inn en båt som reiser rundt å samle inn søppelsekker langs kystlinjen i fylket. Friluftsrådet har fått mange millioner i støtte til innkjøp av båt fra miljødirektoratet. 

  

Kilder: 

Informasjon fra Folkehelseinstituttet vedr avfall finner du her 

Informasjon om nytt renovasjonsselskap ReMidt IKS