I ferietiden er turer i skog og mark og ved vann og sjø aktuelle aktiviteter for mange! Friluftsliv er bra for folkehelse og vi ønsker at fleste mulig vurderer sporløs og bærekraftig ferdsel som ikke sliter på naturen. 

Allemannsretten er lovfestet i friluftsloven, og gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Husk at Allemannsretten medfører også plikter!  "Enhver" kan ferdes til fots i utmark hele året, såframt det skjer "hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet", jf. Friluftslovens § 2 først ledd.  

Alle har et felles ansvar for å gjøre seg kjent med hvilke rettigheter og plikter de har når det gjelder allemansretten og du kan enkelt finne svar på det du lurer på hos miljodirektoratet.no. Kommunen kan også gi veiledning om reglene i Friluftsloven og om allemannsretten.

Gardening. Man picking raspberries, close up photo. Hobbies and

Hvor kan jeg plukke bær, sopp og urter?

Du kan plukke bær, sopp, blomster og urter i skogen og på fjellet når du befinner deg i utmark. Det er en del av allemannsretten. 

I utmark kan du plukke: 

 • bær
 • vill sopp og blomster så lenge bestanden ikke er truet
 • ville nøtter som spises på stedet
 • multer til eget bruk i Finnmark
 • multer som spises på stedet i Nordland og Troms hvis grunneier tydelig har forbudt plukking ved skilting eller liknende
 • multer kan ellers plukkes fritt i Nordland, Troms og resten av landet
 • røtter av ville urter

Husk å ikke plukke bær helt inntil gårdstun og hus der det bor folk.

Du kan ikke plukke bær på innmark.


Friluftsloven skiller ikke mellom offentlig og privat grunn, men mellom utmark og innmark.

Innmark er:

 • gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite eller liknende områder
 • små utmarksarealer som er omsluttet av innmark
 • områder som er sperret av til vern av drikkevann, områder avsatt til viltoppdrett, annen næringsvirksomhet eller militær aktivitet

Utmark er:

 • det meste av skog, fjell, myr, strand og vatn
 • alt som ikke er innmark

 

Som med andre friluftsaktiviteter må det skje innenfor rimelighetens grenser og det bes om at folk følger ferdselskultur som sier at du har et ansvar for å ta hensyn til andre, og for å rydde og plukke opp søppel etter deg. 

Kilde: Miljødirektoratet

 

For mer informasjon besøk miljodirektoratet.no.

Showing the catch. Father and son on fishing together outdoors a

Hvor kan jeg fiske?

Fiske i sjøen - i saltvann

 • du kan fiske fra land i utmark
 • du kan fiske fra land i områder åpne for alminnelig ferdsel, for eksempel åpen kai eller offentlig molo
 •  du kan fiske fra båt
 • du kan fiske fra båt med garn, ruser og lignende, unntatt laks, sjøørret og sjørøye
 • du kan feste garn, ruser og lignende i land i utmark
 • du kan ikke fiske nærmere grensen elv/sjø enn 100 meter

 

Fiske i vann og elver - i ferskvann

Fiske i ferskvann er en allemannsrett kun for barn under 16 år. De kan fiske gratis i ferskvann etter innlandsfisk i perioden 1. januar–20. august, unntatt i vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye. 

 • du kan fiske innlandsfisk fra båt og fra land i utmark hvis du har kjøpt fiskekort av grunneier. Barn under 16 år trenger ikke fiskekort
 • du kan fiske laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen hvis du har betalt fiskeravgift og kjøpt fiskekort. Barn under 18 år betaler ikke fiskeravgift
 • du kan ikke fiske nærmere grensen elv/sjø enn 100 meter

 

Kilde: Miljødirektoratet

Husk at mange plasser også har lokale fiskeregler, for eksempel ved munningsfredningssoner. Det er ditt ansvar å undersøke disse reglene. 

For mer informasjon om temaet kan du besøke miljodirektoratet.no.