Kommunen har en viktig rolle i å fremme befolkningens helse gjennom bredden i kommunens tjenestetilbud. Vi har ansvar for å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse – trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, utjevne sosiale helseforskjeller og bidra til å forebygge mot sykdom, skade og lidelse. God oversikt og rett kunnskap gir oss de beste forutsetninger for å velge riktige mål og strategier i kommunens langsiktige planverk, et godt grunnlag for å samarbeide på tvers av fagområder om felles målsettinger og gjøre felles prioriteringer i det årlige handlingsplan- og budsjettarbeidet. 

I Heim har vi hatt en tverrfaglig deltakende tilnærming til utarbeidelse av folkehelseoversikten. Som en innledende fase til temaet er det etablert en mindre kjernegruppe som har gjennomført masteremne i Helse i plan ved Høgskolen i Volda, i samarbeid med KS (Kommunenes Sentralforbund). Videre er det etablert en utvidet folkehelsegruppe bestående av representanter fra samtlige fagområder i kommunen som har hatt 10 møter gjennom det første året. I møtene har vi blant annet lagt vekt på kommuniserende og konstruktiv dialog, åpenhet om uenigheter og utfordringer og tillitsbygging. Resultatet så langt er et tverrfaglig omforent oversiktsdokument, systematisert inn i kommunens kvalitetssystem og synliggjort på kommunens hjemmeside.