Kommunen har en viktig rolle i å fremme befolkningens helse gjennom bredden i kommunens tjenestetilbud. Vi har ansvar for å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse – trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, utjevne sosiale helseforskjeller og bidra til å forebygge mot sykdom, skade og lidelse. God oversikt og rett kunnskap gir oss de beste forutsetninger for å velge riktige mål og strategier i kommunens langsiktige planverk, et godt grunnlag for å samarbeide på tvers av fagområder om felles målsettinger og gjøre felles prioriteringer i det årlige handlingsplan- og budsjettarbeidet. 

 

Årsaker til sosiale ulikheter i helse. «Regnbuemodellen» til Dahlgren og Whitehead

Kilde: Folkehelseinstituttet, 2018b (etter Whitehead og Dahlgren, 1991) 

 

I Hemne har vi hatt en tverrfaglig deltakende tilnærming til utarbeidelse av folkehelseoversikten. Som en innledende fase til temaet er det etablert en mindre kjernegruppe som har gjennomført masteremne i Helse i plan ved Høgskolen i Volda, i samarbeid med KS (Kommunenes Sentralforbund). Videre er det etablert en utvidet folkehelsegruppe bestående av representanter fra samtlige fagområder i kommunen som har jevnlige møter gjennom hele året. I møtene har vi blant annet lagt vekt på kommuniserende og konstruktiv dialog, åpenhet om uenigheter og utfordringer og tillitsbygging. Resultatet så langt er et tverrfaglig omforent oversiktsdokument, systematisert inn i kommunens kvalitetssystem og synliggjort på kommunens hjemmeside.