Grunnlaget for god psykisk og fysisk helse skapes i barndommen, og foreldrenes rolle er av avgjørende betydning. Trygge omsorgspersoner med god kompetanse, og klare og rimelige grenser gjør barna mer motstandsdyktige. 

Foreldrerollen kan være krevende, og særlig om man har ansvaret for barn alene. I gamle Hemne kommune er det høyere andel av enslige forsørgere enn ellers i landet . I denne gruppen kan det være enkelte som har opplevd foreldrenes samlivsbrudd som belastende eller det kan være pågående konflikter mellom de voksne også etter bruddet. I samtaler med ungdommer i skolehelsetjenesten er utfordringer knyttet til å bo i to hjem et gjennomgående tema. 

Autorativ foreldrestil er en betegnelse på foreldre som gir mye varme og omsorg til barna sine, samtidig som setter realistiske krav og grenser. Dette er en foreldrestil som er assosiert med positive atferd hos barnet, lav grad av atferdsvansker og positiv forhold til jevnaldrende. Fra ansatte i skole og barnehage i gamle Hemne får man tilbakemeldinger om at foreldre generelt er varme og gir mye omsorg til barna, men at de i større grad har blitt mer ettergivende. Ettergivende foreldre er assosiert med barn som i mindre grad blir i stand til å takle motgang. I studier har man funnet dårligere selvbilde, økt grad av angst, depresjon og atferdsvansker hos barn av ettergivende foreldre. Ungdommene i gamle Hemne er ifølge Ungdata undersøkelsen mer fornøyd med foreldrene sine enn i landet for øvrig. 

 Ungdommene i gamle Halsa er,ifølge Ungdata, litt mindre fornøyd med foreldrene sine enn landet for øvrig. Men undersøkelsen viser også at ungdommene opplever foreldrene har god oversikt over vennene og fritiden til sine barn, noe som ligger over gjennomsnittet for landet. 

I Halsadelen av kommunen har andelen barn 0-17 år med eneforsørgere doblet seg siden 1997. Fylket og landet for øvrig har holdt seg stabilt. 

Aktuelle lenker: