Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
25. jan. 2021 kl. 17:41

Oppdatert informasjon om koronavirus (Covid-19) i Heim kommune

Les mer
A A A

Den midlertidige forskriften om smitteverntiltak videreføres til og med 3. februar

Heim kommune viderefører den midlertidige forskriften som ble vedtatt 30. desember 2020. Forskriften gjelder nå til og med 03.02.2021.

Hjemmel: Fastsatt av Heim kommune v/formannskapet 30. desember 2020 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 første ledd bokstav a og c, jf. kommunens delegasjonsreglement kap. 3, jf. kommuneloven § 11-8 (hastesaker).

Forlengelse og endringer er vedtatt av rådmannen, jf. Heim kommunes delegasjonsreglement.  

§ 1. Formål

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye. 

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder i Heim kommune.

§ 3. Sosiale kontakter ut over egen husstand skal begrenses til 10 per uke

Sosial kontakt begrenses til maksimum 10 per uke, ut over kontakter i egen familie og kontakter på arbeidsplassen/ordinære kohorter i skole og barnehage. Sosial kontakt omfatter de fleste sosiale situasjoner, som for eksempel sosial kontakt i private sammenkomster i eget hjem eller på offentlig sted. Organisert trening og lagaktivitet inngår ikke i begrensningen for sosial kontakt, her følges særforbundenes regler. All uorganisert aktivitet og trening omfattes av bestemmelsen. Avstandsbegrensningen på minst 1 meter til andre personer skal uansett holdes. 

§ 4. Registrering av besøkende på spise- og skjenkesteder

Alle serveringssteder, både spise- og skjenkesteder, skal registrere alle besøkende ved ankomst med navn, telefonnummer og tidspunkt for ankomst. Listen skal oppbevares på en forsvarlig måte i 14 dager, og deretter slettes/destrueres.

§ 5. Alle taxier skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn, telefonnummer og tidspunkt

Listen skal oppbevares på en forsvarlig måte i 14 dager, og deretter slettes/destrueres.

§ 6. Påbud om bruk av munnbind på buss

Påbudet gjelder buss i Heim kommune, inkludert bussruter som også omfatter andre kommuner.

Påbudet gjelder ikke for skoleskyss innad i Heim kommune, eller barn født i 2008 eller senere, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 7. Påbud om bruk av munnbind ved drosjetransport

Påbudet gjelder sjåfør og passasjerer for all transport med drosje i Heim kommune. Påbudet gjelder ikke barn født i 2008 eller senere, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 8. Påbud om bruk av munnbind innendørs i det offentlige rom

Påbud om bruk av munnbind gjelder:

• Butikker.

• Fellesareal på kjøpesentre. 

• På serveringssteder med og uten skjenkebevilling unntatt når man sitter til bords. Gjelder både ansatte og gjester.

• I frisør og skjønnhetssalonger og andre virksomheter med en-til-en kontakt som for eksempel tilbyr hudpleie, tatovering, hulltaking (piercing), og annen virksomhet som er omfattet av forskrift 6. mai 1998 nr. 581 om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. Gjelder både ansatte og kunder.

• Tros- og livssynslokaler, samt seremonier/arrangementer i disse lokalene.

• Lokaler for kultur-, sports-, trenings- og fritidsaktiviteter, for eksempel på kino eller i idrettshaller. For utøvere gjelder ikke dette under selve kultur/idrettsaktiviteten.

• Venterom hos lege, tannleger og annet helsepersonell.

• I fellesareal åpent for publikum i offentlige bygg. 

Påbudet gjelder ikke barn født i 2008 eller senere, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Påbudet gjelder ikke for elever og ansatte i skoler, SFO og barnehager, i barnehagens og skolens åpningstid.

Påbudet gjelder ikke for foreldre/foresatte i hente- og leveringssituasjoner i skoler, SFO og barnehager hvis hentingen/leveringen utføres utendørs. Ved innendørs henting/levering gjelder påbudet.

§ 9. Påbud om bruk av munnbind utendørs i særlige tilfeller

Det påbys også bruk av munnbind i tett befolkede områder utendørs (som f.eks. marked). Påbudet gjelder ikke barn født i 2008 eller senere, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 10. Ansvar

Heim kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak. 

§ 11. Dispensasjon

Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften. Henvendelsen må rettes skriftlig til Heim kommune. Søknaden/henvendelsen sendes til kommunens postmottak (se hjemmeside for kontaktinformasjon). Dispensasjon gis ikke over telefon.

§ 12. Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder jf. smittevernloven § 8-1.

§ 13. Ikrafttredelse, varighet og endring

Forskriften trådte i kraft fra 30. desember 2020 kl. 23.59 og gjelder til og med 03. februar 2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker
Heim kommunevåpen skjold_blå-sølv( redigert)

Sist oppdatert 20. januar 2021