Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
25. jan. 2021 kl. 17:41

Oppdatert informasjon om koronavirus (Covid-19) i Heim kommune

Les mer
A A A

Den midlertidige forskriften om smitteverntiltak videreføres til og med 3. februar

Publisert , Oppdatert 20. januar 2021
Heim kommunevåpen skjold_blå-sølv( redigert)

Heim kommune viderefører den midlertidige forskriften som ble vedtatt 30. desember 2020. Forskriften gjelder nå til og med 03.02.2021.

Hjemmel: Fastsatt av Heim kommune v/formannskapet 30. desember 2020 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 første ledd bokstav a og c, jf. kommunens delegasjonsreglement kap. 3, jf. kommuneloven § 11-8 (hastesaker).

Forlengelse og endringer er vedtatt av rådmannen, jf. Heim kommunes delegasjonsreglement.  

§ 1. Formål

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye. 

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder i Heim kommune.

§ 3. Sosiale kontakter ut over egen husstand skal begrenses til 10 per uke

Sosial kontakt begrenses til maksimum 10 per uke, ut over kontakter i egen familie og kontakter på arbeidsplassen/ordinære kohorter i skole og barnehage. Sosial kontakt omfatter de fleste sosiale situasjoner, som for eksempel sosial kontakt i private sammenkomster i eget hjem eller på offentlig sted. Organisert trening og lagaktivitet inngår ikke i begrensningen for sosial kontakt, her følges særforbundenes regler. All uorganisert aktivitet og trening omfattes av bestemmelsen. Avstandsbegrensningen på minst 1 meter til andre personer skal uansett holdes. 

§ 4. Registrering av besøkende på spise- og skjenkesteder

Alle serveringssteder, både spise- og skjenkesteder, skal registrere alle besøkende ved ankomst med navn, telefonnummer og tidspunkt for ankomst. Listen skal oppbevares på en forsvarlig måte i 14 dager, og deretter slettes/destrueres.

§ 5. Alle taxier skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn, telefonnummer og tidspunkt

Listen skal oppbevares på en forsvarlig måte i 14 dager, og deretter slettes/destrueres.

§ 6. Påbud om bruk av munnbind på buss

Påbudet gjelder buss i Heim kommune, inkludert bussruter som også omfatter andre kommuner.

Påbudet gjelder ikke for skoleskyss innad i Heim kommune, eller barn født i 2008 eller senere, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 7. Påbud om bruk av munnbind ved drosjetransport

Påbudet gjelder sjåfør og passasjerer for all transport med drosje i Heim kommune. Påbudet gjelder ikke barn født i 2008 eller senere, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 8. Påbud om bruk av munnbind innendørs i det offentlige rom

Påbud om bruk av munnbind gjelder:

• Butikker.

• Fellesareal på kjøpesentre. 

• På serveringssteder med og uten skjenkebevilling unntatt når man sitter til bords. Gjelder både ansatte og gjester.

• I frisør og skjønnhetssalonger og andre virksomheter med en-til-en kontakt som for eksempel tilbyr hudpleie, tatovering, hulltaking (piercing), og annen virksomhet som er omfattet av forskrift 6. mai 1998 nr. 581 om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. Gjelder både ansatte og kunder.

• Tros- og livssynslokaler, samt seremonier/arrangementer i disse lokalene.

• Lokaler for kultur-, sports-, trenings- og fritidsaktiviteter, for eksempel på kino eller i idrettshaller. For utøvere gjelder ikke dette under selve kultur/idrettsaktiviteten.

• Venterom hos lege, tannleger og annet helsepersonell.

• I fellesareal åpent for publikum i offentlige bygg. 

Påbudet gjelder ikke barn født i 2008 eller senere, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Påbudet gjelder ikke for elever og ansatte i skoler, SFO og barnehager, i barnehagens og skolens åpningstid.

Påbudet gjelder ikke for foreldre/foresatte i hente- og leveringssituasjoner i skoler, SFO og barnehager hvis hentingen/leveringen utføres utendørs. Ved innendørs henting/levering gjelder påbudet.

§ 9. Påbud om bruk av munnbind utendørs i særlige tilfeller

Det påbys også bruk av munnbind i tett befolkede områder utendørs (som f.eks. marked). Påbudet gjelder ikke barn født i 2008 eller senere, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 10. Ansvar

Heim kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak. 

§ 11. Dispensasjon

Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften. Henvendelsen må rettes skriftlig til Heim kommune. Søknaden/henvendelsen sendes til kommunens postmottak (se hjemmeside for kontaktinformasjon). Dispensasjon gis ikke over telefon.

§ 12. Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder jf. smittevernloven § 8-1.

§ 13. Ikrafttredelse, varighet og endring

Forskriften trådte i kraft fra 30. desember 2020 kl. 23.59 og gjelder til og med 03. februar 2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker