Alle flyktninger med opphold i Norge skal bo i en kommune. Bosetting og integrering av flyktninger er en kommunal oppgave og det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som anmoder kommunene om å bosette enkelte personer og familier.

Heim kommune har lang erfaring med bosetting av flyktninger og  jobber for at personer i denne gruppen blir inkludert og integrert i det lokale samfunnet. 

Introduksjonsprogram og norskopplæring

Bosatte flyktninger kan har rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap og eventuelt introduksjonsprogram. I Heim kommune er det NAV Heim som fatter vedtak om deltakelse i introduksjonsprogrammet mens Voksenopplæringen, Sodin skole fatter vedtak om opplæring i norsk og samfunnskunnskap. All undervisning foregår hos Voksenopplæringen. 

For mer informasjon om Voksenopplæringen i Heim kommune kan du lese her.

Flyktninghelseteam

Flyktninghelseteam er et tverrfaglig, kommunalt team som kan tilbyr koodinerte tjenester til bosatte flyktninger i kommunen. Flyktninghelseteamet ble opprettet i Heim kommune i 2020 og er et samarbeid mellom NAV Heim, Helsestasjon, Psykisk helse og rus, Barneverntjenesten og legetjenesten v/ kommuneoverlegen.

Flyktninghelseteam.pdf

flyktninghelseteam (2).png

Bosetting av flyktninger fra Ukraina - status og informasjon om beskyttelse

Har du kommet til Heim fra Ukraina eller kjenner du noen fra Ukraina i Heim som trenger bistand? 

Her er en oversikt over de noen av de mest relevante temaer når det gjelder beskyttelse for borgere fra Ukraina.

 


 

Registrering hos politiet og kollektivbeskyttelse

Ukrainske borgere som søker om beskyttelse i Norge, får midlertidig kollektiv beskyttelse i ett år. Beskyttelsestillatelsen kan forlenges.
 
Kollektiv beskyttelse betyr at UDI ikke skal vurdere behovet for beskyttelse individuelt, men gir ukrainere som flykter fra krigen i Ukraina og deres familiemedlemmer beskyttelse som en gruppe. Dette sikrer at ukrainere raskere får hjelpen de trenger.
 
For å få beskyttelse i Norge må man søke UDI om asyl. Søknadsprosessen starter ved registrering hos politiet. For å få rett til bistand og tjenester er det viktig a ukrainske statsborgere registrere seg. I Trøndelag kan man registrere seg på følgende steder:
 

Avtal tid med Trøndelag politidistrikt på forhånd, for registrering. 

Telefonnummer: 73 89 90 90

Telefontid er mandag til fredag mellom 08:00 og 15:00. 

 

Søknadsprosessen består av to deler: 

  1. Registrering og kartlegging (UDI opplyser at dette kan ta inntil 21 dager)
  2. Behadling av søknaden

 

Du finner mer informasjon om beskyttelse for ukrainske borgere hos udi.no. UDI har utarbeidet informasjon på forskjellige språk, blant annet ukrainsk og russisk:

Informasjon om kollektiv beskyttelse på ukrainsk

Informasjon om kollektiv beskyttelse på russisk

 


 

Bolig og helsehjelp til asylsøkere fra Ukraina

Det er frivillig å bo på asylmottak eller velkomssenter. UDI anbefaler at man oppholder seg på velkomstsenteret til disse aktivitetene er gjennomført:

  • registrering av søknad
  • kartlegging av identitet

Dersom du velger å bo privat kan du motta pengestøtte fra staten dersom kommunen her inngått en avtale med UDI om alternativ mottaksplass (AMOT). Velger du å bo privat uten avtale med UDI får man ikke pengstøtte.

For mer informasjon om alternativ mottaksplass og søknadsprosessen kan du besøke udi.no.

Du har rett på helsehjelp fra lege eller sykehus, og rett på å få noen typer medisiner. Hvis du trenger helsehjelp, kan du ta kontakt med en lege der du bor.  

Du finner mye god informasjon om helsehjelp for asylsøkere og flyktninger på helsenorge.no. Du kan lese informasjonen på flere språk ved å velge språk øverst på siden.

 


 

Ukraina og Heim kommune

Heim kommune har vedtatt å ta bosette inntil 75 ukrainske flyktninger. Kommunen gikk ut med en anmodning om at de som har boliger å leie ut melder dette inn til kommunen. Vi har mottatt svært mange henvendelser, noe som tyder på et stort engasjement for den tragiske situasjonen i Ukraina. Samtlige henvendelser er registrert i vårt system. Heim kommune ønsker å takke innbyggerne for engasjementet i denne saken.

Alle innbyggere i Heim kan spille en viktig rolle. Har du lyst til å bidra? Ta kontakt med oss.

 


 

Kjæledyr fra Ukraina

Du finner informasjon om hvilke regler som gjelder for flyktninger som kommer fra Ukraina til Norge med kjæledyrene sine hos Mattilsynet.no.