Alle skal bo godt og trygt. Dette er viktig for at vi skal kunne ta utdanning, danne familie, være i arbeid og ta vare på helsa vår. Boligen er også en ramme for et sosialt liv og gir tilhørighet til et nærmiljø og lokalsamfunn. Boligen og nærområdet har stor betydning for oppveksten til barn og unge. Dette er viktig for barna her og nå, og for å forhindre at dårlige levekår går i arv. For å unngå segregerte boområder for vanskeligstilte, eller at kommunen må kjøpe de billigste og dårligste boligene for utleie til innbyggere som er utestengt fra boligmarkedet, må kommunen i større grad løse disse utfordringene i ordinære boområder, gjennom boligforsyningen generelt. Dette forutsetter at det legges til rette for at markedet kan levere en stor grad av variasjon i boligtyper og boligpriser.  
 
I Heim forventes et vesentlig gap mellom etterspørsel etter leiligheter og andelen leiligheter av total boligmasse. Vi har liten grad av privat-offentlig samarbeid og boligsosiale prosjekter. I perioden 2005-2017 ser vi en tydelig økende innpendling av sysselsatte til arbeidslivet i Hemne. Med attraktive botilbud, kan noen av de innpendlende kanskje lokkes til å bosette seg i Heim. Pr. 2020 har vi 3144 boliger i Heim, hvorav eneboliger og våningshus utgjør ca. 80% av boenhetene. Gjennomsnittlig årlig boligbygging i Heim (sum Halsa og Hemne) har ligget på ca. 23 boenheter siden 2004. Ca. 40 % av befolkningen bor i dag på Kyrksæterøra. Antar vi at utbyggingen fordeler seg på samme måte har vi en gjennomsnittlig årlig utbygging på 10 boenheter i Kyrksæterøra, og 13 boenheter i resten av kommunen. Fordelingen må antas å variere mye fra år til år, og i tråd med øvrig sentralisering i distriktsnorge er det naturlig å anta at nye boenheter i større grad bygges i tilknytning til tettsteder med arbeidsplasser, tjeneste- og aktivitetstilbud.