Folketallet i Hemne er stabilt med svak nedgang fra 2000-2016, og 4228 innbyggere pr. første kvartal 2019. Folketallet i Halsa er redusert fra 1851 innbyggere i 2000 til 1565 pr. første kvartal 2019. Internt i Heim kommune øker folketallet hovedsakelig i grunnkretsene Kyrksæterøra og Liabø, til dels Enge og Engdal, Rodal og Vinjeøra. Valsøybotn er det området som har sterkest nedgang. Økningen i folketall etter 2010 i Hemne består av nettoinnflytting og fødselsoverskudd. I Halsa påvirkes utviklingen i hovedsak av netto innvandring og fødselsunderskudd (tallet på fødte minus tallet på døde). 

Innvandrere utgjorde 5,5 % av befolkningen i Hemne i 2017 og var sammensatt av 32 ulike nasjonaliteter der Polen (39) og Syria (31) er de mest tallrike. I  Heim er vi gode på å ta imot fremmedspråklige, men man bør være observant i forhold til språk og integrering, inkludert tilgang til arbeidsmarkedet, samt traumatisering spesielt blant ankomne fra krigsområder. Innvandrere utgjorde i 8,9 % av befolkningen i Halsa og Polen (22) er den nasjonaliteten som har etablert seg mest i kommunen.  

Andelen gifte par har gått noe ned og andelen samboere en svak økning fra 2005 til 2018. Andelen samboere uten barn har økt i denne perioden, som kan forklare noe av fødselsunderskuddet i Halsa. Antall samboerpar med barn er stabilt i samme tidsrom. I den grad tallene vitner om at flere barn opplever brudd og lever med bare en av foreldrene, kan man være ekstra observante og vurdere tiltak som fanger opp eventuelle uheldige virkninger på barna. 

Forventet levealder i Norge i 2017 er 80,6 år for menn og 84,2 år for kvinner. Statistikken viser at vi blir eldre, og at aldersbæreevnen i arbeidsstokken blir svakere; vi blir relativt sett færre i arbeid pr pensjonist. Det er et nasjonalt trekk spesielt for mindre kommuner, og det er usikkert hva man kan gjøre med det (bortsett fra tilflytting av unge par). I folkehelsesammenheng vil en aldrende befolkning gi flere utfordringer blant annet mht. dimensjonering av helsetilbudet og tilrettelegging slik at eldre lettere kan være aktive.

Aktuelle lenker: