Skattebetalingsloven § 5-13 pålegger skatteoppkreveren (kemnerkontoret) å føre kontroll med at arbeidsgivere og andre som etter denne loven har plikt til å foreta trekk, sender meldinger og foretar forskuddstrekk og utleggstrekk i samsvar med reglene og de pålegg som er gitt.

Overordnede føringer fra skattedirektoratet pålegger kommunen å gjennomføre regnskapskontroll hos kommunens arbeidsgivere.

 

Heim kommune deltar i interkommunal arbeidsgiverkontroll. Kristiansund kommune er vertskommune.  Nordmøre kemnerkontor.