KYRKSÆTERØRA

Det vil fra og med førstkommende mandag uke 36 bli utført grøfte-rensk på følgende veier: 

 • Skograndveien fra hus nr. 58 til 64
 • Ørneveien
 • Ugleveien
 • Blåbærveien
 • Molteveien.
 • Stølan
 • Ånesveien

 

Oppgradering av enkelte veier med nytt bærelag, vil bli startet i uke 36, etter at grøfte-rensk er utført. Det vil derfor være nødvendig å stenge enkelte veistrekninger fra kl. 08.00 til 14.30 hverdager.

 • Skograndveien, fra hus nr. 58 til 68 
 • Ugleveien, hele veien
 • Ørneveien, fra hus nr. 23 til 29
 • Blåbærveien, fra barnehagen til hus nr. 3
 • Ånesveien, fra Støa-veien til hus nr. 8A

 

VINJEØRA

Det vil fra uke 37- 38 bli utført grøfte-rensk på følgende veier:

 • Geilhaugen
 • Granveien
 • Russerveien

 

Oppgradering av enkelte veier med nytt bærelag, vil bli startet opp med etter grøfte-rensk er utført. Det vil derfor være nødvendig å stenge enkelte veistrekninger fra kl. 08.00 til 14.30 hverdager.

- Geilhaugen, fra hus nr 23 til 27.
- Granveien, fra kryss Russerveien til hus nr.2

 

 Ved stenging av veier, vil beboere i umiddelbar nærhet som mulig blir berørt direkte er varslet pr. SMS.

 

Heim kommune vil henstille alle beboere innenfor de veier som vil bli berørt, om å ikke parkere på veien, på veiskulder eller ved veigrøft. Vil oppfordre alle som har mottatt varsel om å gå inn på kommunens kartsystemer og se over deres eiendomsgrenser for å forsikre seg om at dette er ryddet før grøftearbeidet påbegynner.

Dette kan sjekker ved å følgende link: https://kart.heim.kommune.no/

 

I anleggstiden, må det påregnes redusert framkommelighet og støy, som følge av graving og transport av grøftemasser, mellom tidspunktet 07.00 til 15.00 på hverdager. 

Det oppfordres til aktsomhet og respektere skilting til enhver tid.

Beboere som ønsker å få utført gravearbeider eller asfaltlegging på sin eiendom under anleggsperiodem, kan kontakte Opsal og Fjelnset AS ved Lars Aunbakk på tlf. 950 47 850.

  

Kommunen vil gjøre beboere spesielt oppmerksom på følgende forpliktelser angående objekt rundt og innenfor veggrøftens grenser:

 
 • Stikkledninger ved/under privat innkjørsel/parkering

Veggrøften har en viktig funksjon for å holde vann unna og ut av veien. Dersom denne funksjonen blir hindret, for eksempel ved en avkjørsel uten , tett eller for liten dimensjon på stikkrenne, vil vann demmes opp og holdes igjen og fryse igjen om vinteren, som kan føre til akutte skader på veg, men også over tid redusere levetid for veg med opptil 90%.

Viser derfor til Forskrift om alminnelige regler for bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg, og trekker særlig frem:

 • Minimum diameter på stikkrenne skal være 200mm, med en grave-dybde på 400mm.

 Alt arbeid med stikkledninger, er den enkelte grunneier sitt ansvar og utføres på private sin regning, innen asfaltering av veier utført. Kommunen vil påse at dette arbeidet er utført på en forsvarlig måte.

Punkt 5 under kapittel 2:

"Fører avkjørselen over veggrøft, må det under avkjørselen legges rør (betong eller stål) med minimum 9'' innvendig diameter."  Betong eller stål kan sees bort ifra.

Punkt 9 under kapittel 3:

"Avkjørsler med tilhørende rør eller stikkrenner skal holdes ved like av grunneieren eller brukeren, uten omsyn til hvem som har bygd eller bekostet avkjørselen."

Punkt 11 under kapittel 3:

"Dersom det ved avkjørselen med tilhørende rør eller stikkrenner oppstår mangler som ikke rettes innen en frist som regionvegkontoret* fastsetter, kan regionvegkontoret la avkjørselen avbryte eller sperre eller la manglene utbedres for vedkommendes regning." *(kommunen, her omtalt som regionvegkontoret)

 

 • Utendørs bakkekran

Utendørs bakkekran for stengning av vanntilførsel for en privat stikkledning for enkelthus, eller flere hus, er ansett som privat eiendom slik vist i standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Heim, se under. Om denne skulle befinne seg umerket eller dårlig merket innenfor vegens grøftgrenser anses det derfor som privat ansvar dersom denne skulle komme til skade under grøfting og/eller kantklipp. Heim kommune anbefaler derfor på det sterkeste å merke denne godt med merke som er synlig til enhver tid, da den kan være vanskelig, eller delvis umulig å oppdage i høyt gress og/eller forhøyet grøftekant.

 

 • Hekk

Dersom det er hekk som er anlagt i eller strekker seg over veggrøftens grenser, som hindrer kommunen i å utføre arbeid i grøft, vil det bli utført strakstiltak for å kunne gjennomføre grøftingen. Kommunen stiller seg ikke ansvarlig skader dette måtte påfølge.

 

 • Støttemur (støpt eller naturstein)

Dersom det er anlagt privat mur innenfor veggrøftens grenser som hindrer arbeidet med grøftingen vil det i etterkant bli krevd oppgitt byggetillatelse for denne muren. Dersom dette ikke foreligger vil det bli pålagt utført byggesøknad og utbedring/flytting/rivning av denne. Om denne muren over tid har forskjøvet seg inn over veggrøftens grense er kommunens uvedkommende.

 

 • Ellers private gjenstander innenfor veggrøftens grenser:

Dersom andre private gjenstander som barneleker, robotgressklipper, møbler, pynt, kjøretøy eller andre lignende gjenstander befinner seg innenfor veggrøftens grenser, er dette den private sitt ansvar, og kommunen stiller seg uvedkommende ved eventuell skade på dette.

 

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med:

Prosjektleder, Øyvind Engvik 

Tlf 416 00 281

 

Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg.: lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1964-07-16-3905
Lov om rettshøve mellom grannar (grannelova (eller naboloven)).: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-16-15?q=naboloven