Vi har i den siste tida fått signaler fra regjeringa om at skolen gradvis ville åpne igjen. Det har vi forberedt oss på. Derfor er vi klare til å ta i mot både 7. og 10. trinn allerede første mulige dag, mandag 11.mai.

Sentrale myndigheter har utarbeidet smitteverveiledere for skolen. Veilederene sier noe om gruppestørrelse og i hvor stor grad vi skal omgås hverandre. I veilederene kommer det fram at elevene må deles i mindre kohorter/ grupper som skal holdes adskilt. For Sodin skole betyr dette at vi på flere av våre trinn må dele klassene i mindre grupper, og at vi må fordele klasserom og uteareal mellom gruppene.

For at gjenåpningen skal bli både trygg og i varetatt med tanke på smittevernhensyn, velger vi en gradvis åpning ved å ta imot to trinn av gangen (6.trinn/ 9.trinn på onsdag 13.mai og 5.trinn/ 8.trinn på torsdag 14.mai). Det vil gi oss tid til å planlegge gode smittevernstiltak, samt forberede undervisningsrom og uteareal for både elever og ansatte.

Å gi elever og ansatte gode rammer for smittevern blir en viktig oppgave framover. Vi skal sikre god hygiene og samtidig gi rammer som reduserer kontakthyppighet mellom både voksne og elever. Regjeringen sier at for elever fra 5. trinn og oppover, kan opplæringen på skolen kombineres med hjemmeundervisning dersom det er nødvendig ut fra gjeldende smittevernregler.

Med bakgrunn i dette har vi valgt å la elevene på 5.-9. trinn ha en dag med hjemmeundervisning pr. uke fram til og med uke 22. Det vil gi færre elever tilstede på samme område hver dag. Det vil bli enklere å holde avstand ute, og vil redusere trengsel i garderober og fellesareal, samt på vei inn og ut av undervisningslokalene. Tiltaket vil også føre til at færre elever har behov for daglig offentlig transport. I tillegg vil det også bety noe redusert behov for renhold.

For de ulike trinnene vil tiltaket utgjøre 2 dager med hjemmeundervisning. Vi vil vurdere om dette tiltaket vil være nødvendig å videreføre etter 1. juni.

På alle trinnene på skolen har vi også sagt at det må legges til rette for uteundervisning/ uteskole. Det er mer plass ute enn i klasserommet, og undervisning ute gjør det lettere å holde avstand til hverandre. Natur og uterom gir dessuten mange muligheter som læringsarena.

Til sammen mener vi at vi har planlagt for en forsvarlig smittevernfaglig drift, som vil gjøre det trygt å gjenåpne skolen for både elever og ansatte.

Detaljert informasjon om organisering for det enkelte trinn vil bli sendt ut direkte til elever, foreldre og foresatte.

Velkommen tilbake til skolen til alle elever!

 

Enhetsleder Sodin skole

Siv Tove Sødal

Epost